trong C#.net khi chạy vấn tin SQL lấy dữ liệu access bị báo lỗi The SELECT statement includes a reserved word or an argument name that is misspelled or missing, or the punctuation is incorrect, vấn tin bị báo lỗi:
Code:
SELECT COUNT(MAPB) AS Count 
FROM TABNHANVIEN 
WHERE (HIENAN = 'True') AND (MAPB = 3) 
GROUP BY MAPB;
nhưng mình copy truy vấn này vào trực tiếp vấn tin sql của access chạy bình thường, không bị báo lỗi, mình chạy vấn tin khác trong C#.Net chạy bình thường, không bị lỗi như vẫn tin này, các bạn biết bị lỗi gì không ?