xem một từ trong chuỗi là một chuỗi con, sắp xếp các chuỗi con theo thứ tự tăng dần
ai biết giúp mình với mai thi rồi