Mình thiết kế report in hợp đồng lao động có nhiều trang cho 1 mẫu tin nhưng khi in ra chỉ có tờ đầu tiên mặc dù trong bảng thiết kế mình đã nhập tất cả các trang, muốn xuất hiện các trang sau trang 1 mình phải làm như thế nào ?