Giả sử mình có 2 cột: STT và MANHOM, mình muốn nhóm mã hàng hóa và sắp xếp theo thứ tự tăng dần của cột STT được không ? mình nhóm theo mã hàng hóa nó không có sắp xếp theo thứ tự được