Khi cài đặt phần mềm kết nối cơ sở dữ liệu SQL qua mạng internet phải khai báo mở port để lấy dữ liệu, mình muốn đơn giản công việc cài đặt này có thể viết code lại kết nối dữ liệu SQL Server không cần mở port giống như phần mềm temview hoặc phần mềm Ultraview được không ? nếu có code sẽ viết như thế nào hoặc có ví dụ mẫu về trường hợp này ?