Giả sử tôi có 2 lớp mạng: lớp mạng A và lớp mạng C, lớp mạng A là lớp mạng nội bộ không có sử dụng internet, lớp mạng C có sử dụng internet, ở lớp mạng C tôi có sử dụng phần mềm quản lý bán hàng có kết nối SQL Server qua internet, có kết nối chuổi sau:
Code:
public static string sConnectionString = @"Server = IP WAN, Port 1433; Database=MyData; User Id=sa; password = xxx";
Câu hỏi đặt ra, tôi đang ở lớp mạng A là lớp mạng nội bộ muốn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng kết nối SQL Server qua proxy như thế nào ? nếu sử dụng kết nối proxy chuổi kết nối trên tôi phải sửa lại như thế nào ?
Code:
public static string sConnectionString = ??? //qua proxy ???