Chiến lược marketing là một tập hợp các giải pháp đồng bộ để thực hiện và đạt được các mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra.
Mục tiêu của kế hoạch Marketing thường phải đảm bảo tính S.M.A.R.T , chúng được phân tích cụ thể như sau:
- Specific – Cụ thể, rõ ràng
- Measurable – Đo lường được
- Attainable – Có thể đạt được bằng sức của mình (khả thi)
- Relevant – Liên quan đến tầm nhìn chung
- Time bound – Có thời hạn
Ngoài ra, để tham khảo thêm chi tiết về Marketing, bạn đọc có thể tham khảo thêm tại: https://kimcuongso.com/