em mới tìm hiểu và bắt đầu học năm 1 về c và c++ mng cho em hỏi bài c++ sau đổi sang c cần thay đổi những gì ạ em xin cảm ơn
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

typedef struct {
string studentID;
string studentName;
} Student;

typedef struct {
string courseID;
string courseName;
Student studentList [40];
int nStudents;
} Course;

void set_Course (Course &, string, string);
void set_courseID (Course &, string);
string get_courseID (Course);
void set_courseName (Course &, string);
string get_courseName (Course);
void set_studentCounter (Course &, int);
void print_Course (Course);
void enroll_course (Course &, Student);

void set_Student (Student &, string, string);
void set_studentID (Student &, string);
string get_studentID (Student);
void set_studentName (Student &, string);
string get_studentName (Student);
void print_Student (Student);

int main()
{
Course c;
Student s;

set_Course(c, "CNTT-C001", "Co so lap trinh");
set_Student(s, "CNTT-2020-0001", "Nguyen Le");

enroll_course(c, s);

print_Course(c);

return 0;
}

void set_Course (Course &c, string ID, string Name) {
set_courseID(c, ID);
set_courseName(c, Name);
set_studentCounter (c, 0);
}

void set_courseID (Course &c, string ID) {
c.courseID = ID;
}

string get_courseID (Course c) {
return c.courseID;
}

void set_courseName (Course &c, string Name) {
c.courseName = Name;
}

string get_courseName (Course c) {
return c.courseName;
}

void set_studentCounter (Course &c, int n) {
c.nStudents = n;
}

void set_Student (Student &s, string ID, string Name) {
s.studentID = ID;
s.studentName = Name;
}

void set_studentID (Student &s, string ID) {
s.studentID = ID;
}

string get_studentID (Student s) {
return s.studentID;
}

void set_studentName (Student &s, string Name) {
s.studentID = Name;
}

string get_studentName (Student s) {
return s.studentName;
}

void print_Student (Student s) {
cout << get_studentID(s) << '\t' << get_studentName(s) << endl;
}

void enroll_course (Course &c, Student s) {
c.studentList[c.nStudents++] = s;
}

void print_Course (Course c) {
cout << endl << "Course " << get_courseID(c) << ": " << get_courseName(c) << endl;

for (int i = 0; i < c.nStudents; i++) {
cout << '\t' << "No. " << i+1 << ": ";
print_Student(c.studentList[i]);
}
}