Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Quản lí nhân viên bằng danh sách liên kết

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2010
  Bài viết
  1

  Mặc định Quản lí nhân viên bằng danh sách liên kết

  xin các anh chị giúp em bài này. em làm nhưng ko hiểu vì sao nó lại ko ghi file, khi chạy thì các chức năng ko thực hiện đúng. em cám ơn nhiều


  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  #include<stdlib.h>
  //-----------------------------------------------------------
  #define infor "D:\\Nhanvien.txt"
  #define true 1
  #define false 0
  #define max 50
  //-----------------------------------------------------------
  typedef struct nhanvien//khai bao kieu cau truc nhan vien
  {
  int manv;
  char tennv[30];
  char phongban[20];
  char quequan[50];
  int namsinh;
  float luong;
  }nhanvien;
  typedef nhanvien datatype;//dat ten lai kieu cau truc nhan vien thanh datatype
  typedef struct node //khai bao danh sach lien ket
  {
  datatype info;
  struct node *next;
  }node;
  typedef node *nodeptr;//dat ten kieu cau truc node thanh nodeptr
  nodeptr phead=NULL;
  //-----------------------------------------------------------
  //=====cac ham dung trong chuong trinh=====
  //-----------------------------------------------------------
  void freenode(nodeptr p);
  nodeptr newnode();
  void nhap(datatype &s);
  void inseartFirst(nodeptr &phead,datatype x);
  void inseartAfter(nodeptr phead,int ms,datatype x);
  void inseartlast(nodeptr &ptail,datatype x);
  void shownode(nodeptr p);
  void showlist(nodeptr p);
  void delFirst(nodeptr &pHead);
  void delEnd(nodeptr pHead);
  void delNode(nodeptr pHead,int ms);
  void DeleteAll(nodeptr &pHead);
  void FileSave(nodeptr pHead);
  void FileLoad(nodeptr &pHead);
  nodeptr timmanv(nodeptr pHead,int ms);
  void timTenNV(nodeptr pHead,char ts[max]);
  //----------------------------------------------------------
  void freenode(nodeptr p)//ham giai phong vung nho
  {
  delete(p);
  }
  nodeptr newnode()//ham tao node moi
  {
  nodeptr newnode;
  newnode=(nodeptr)malloc(sizeof(node));
  return newnode;
  }


  void nhap(datatype &s)//ham nhap thong tin cho nhan vien
  {
  cout<<"Nhap ma nhan vien: ";
  cin>>s.manv;cin.ignore(1);
  cout<<"Nhap ho ten: ";
  gets(s.tennv);
  cout<<"Nhap phong ban: ";gets(s.phongban);
  cout<<"Nhap que quan: ";gets(s.quequan);
  cout<<"Nhap nam sinh: ";cin>>(s.namsinh);
  cout<<"Nhap muc luong: ";cin>>s.luong;
  }

  void inseartFirst(nodeptr &phead,datatype x)//them nhan vien vao dau danh sach
  {
  nodeptr node;
  node = newnode();
  node->info=x;
  node->next=phead;
  phead->next;
  }

  //them nha vien vao sau nhan vien khac
  void inseartAfter(nodeptr phead,int ms,datatype x)
  {
  //khoi tao bien con tro luu tru dia chi cua node dau tien trong danh sach
  nodeptr p=phead;
  //duyet danh sach tim node can tim
  while(p!=NULL&&p->info.manv!=ms)
  {
  p=p->next;
  }
  //return
  if(p==NULL)
  {
  cout<<"khong tim thay ma nhan vien can tim";
  return;
  }
  //neu tim thay node can tim nhap thong tin quyen sach can them
  nhap(x);

  //tao node moi va mot bien con tro moi de luu dia chi cua node moi tao
  nodeptr q;
  q=newnode();
  // Cho o nho info cua node moi tao luu thong tin cua Datatype vua moi nhap ben tren
  q->info=x;
  // Cap nhat lai node cuoi cung bay gio chinh la node moi tao ra
  q -> next = NULL;
  }

  //them nhan vien vao cuoi danh sach
  void inseartlast(nodeptr &ptail,datatype x)
  {
  nodeptr node;
  node = newnode();
  node->info=x;
  node->next=ptail;
  ptail->next;
  }

  //===ham hien thi danh sach lien let===
  //hien thi thong tin cua 1 node
  void shownode(nodeptr p)
  {
  cout<<"ma nhan vien: "<<p->info.manv;
  //fflushall();
  //flushall();
  cout<<"ten nhan vien: ";puts(p->info.tennv);
  cout<<"Phong ban: ";puts(p->info.phongban);
  cout<<"que quan: ";puts(p->info.quequan);
  cout<<"nam sinh: "<<p->info.namsinh;
  cout<<"luong: "<<p->info.luong;
  }

  //hien thi thong tin tat ca cac nhan vien co trong danh sach
  void showlist(nodeptr p)
  {
  //khoi tao bien con tro kieu node
  nodeptr node;
  //kho tao bien dem
  int i=1;
  //cho con tro p tro de vitri dau tien trong danh sach
  p=phead;
  //duyet danh sach cho toi phan tu cuoi cung
  while(p!=NULL)
  {
  cout<<"\n Thong tin nhan vien thu "<<i++;
  shownode(p);
  p=p->next;
  }
  }
  //==xoa nhan vien khoi danh sach==
  // Ham xoa node dau danh sach
  void delFirst(nodeptr &pHead)
  {
  // Khoi tao mot bien con tro luu dia chi cua pHead hien tai
  nodeptr p = pHead;

  // Cap nhat lai pHead tro den node thu 2 trong danh sach
  // sau node dau tien
  pHead = p -> next;

  // Giai phong node p la xong
  freenode(p);
  }

  //ham xoa cuoi danh sach
  void delEnd(nodeptr pHead)
  {
  // Khoi tao mot bien con tro tro toi node dau tien trong danh sach
  nodeptr p = pHead;

  // Khoi tao mot bien con tro khac cung chi toi node moi tao o tren
  nodeptr q = p;

  // Duyet danh sach tu dau toi cuoi danh sach
  while(p->next != NULL)
  {
  // q tro toi p hien tai
  q = p;
  // Tro p den node tiep theo
  p = p -> next;
  }
  // ket thuc vong lap nghia la da tim thay node cuoi cung
  // trong danh sach va con tro p dang tro toi node do
  // con q tro toi node dung truoc node cuoi cung

  // Cho o nho next cua q tro toi NULL, nghia la node cuoi danh
  // sach hien tai bay gio la q
  q -> next = NULL;

  // p bay gio da ra khoi danh sach, nen ta chi can giai phong no
  // la xong
  freenode(p);
  }

  //xoa dua vao ma nhan vien
  void delNode(nodeptr pHead,int ms)
  {
  // Khai bao mot bien con tro de luu dia chi node dau tien
  nodeptr p = pHead;

  // Khai bao them mot con tro de luu dia chi cua node p tro toi
  nodeptr q = p;
  // Duyet danh sach tu dau cho den khi tim duoc sach can tim
  while(p != NULL && p->info.manv != ms)
  {
  q = p;
  p = p -> next;
  }
  // neu p = NULL nghia la khong tim thay nhan vien can tim
  // in ra cau thong bao bao
  if(p == NULL)
  cout<<"\tKhong tim thay sach can xoa !";
  // Neu tim thay ta co 2 kha nang :
  else
  {
  // Gan dia chi cua node sau p vao o nho next cua node q
  q -> next = p -> next;

  // Bay gio node p da nam ngoai danh sach ta chi can giai
  // phong node p nua la xong
  freenode(p);

  // In cau thong bao
  cout<<"\tXoa thanh cong ! Moi kiem tra lai danh sach !";
  }
  }

  //ham xoa tat ca cac nhan vien
  void DeleteAll(nodeptr &pHead)
  {
  // Duyet danh sach tu dau toi cuoi roi lan luot goi ham
  // delFirst de xoa het cac node cho den khi danh sach rong
  while(pHead != NULL)
  delFirst(pHead);
  }

  //ham lu du lieu vao file
  void FileSave(nodeptr pHead)
  {
  FILE *fo = fopen(infor,"w+b");
  // Lam sach vung dem cua file truoc khi luu vao
  fflush(fo);
  // Tao mot con tro tro den vi tri dau tien cua danh sach
  nodeptr p = pHead;
  // Duyet danh sach tu dau toi cuoi
  while(p != NULL)
  {
  // Ghi thong tin cua node vao file
  fwrite(&p->info,sizeof(datatype),1,fo);
  p = p -> next;
  }
  fclose(fo);
  }

  //ham load du lieu tu file
  void FileLoad(nodeptr &pHead)
  {
  FILE *fi = fopen(infor,"rb");
  if(fi==NULL)
  {
  cout<<"Khong tim thay file !";
  return;
  }
  fflush(fi);
  // Neu pHead != NULL
  // Xoa het tat ca cac node co trong danh sach
  if(pHead != NULL)
  DeleteAll(pHead);
  // Tao node dau tien va cho pHead tro den no
  pHead = newnode();
  // Di chuyen con tro file den vi tri dau tep
  fseek(fi,0,SEEK_SET);
  // Doc du lieu dau tien vao o nho info cua pHead
  fread(&pHead->info,sizeof(datatype),1,fi);
  // Neu con tro bay gio la cuoi file
  if(feof(fi) != 0)
  {
  // o nho next cua pHead se luu gia tri NULL
  // nghia la danh sach chi co 1 node
  pHead->next = NULL;
  // dong file
  fclose(fi);
  // in cau thong bao
  cout<<"\nLoad du lieu thanh cong !";
  // return thoat khoi ham
  return;
  }
  // Neu van con thong tin luu trong file thi lam tiep
  else
  {
  // Tao mot node moi
  nodeptr p;
  p = newnode();

  // Doc du lieu vao node p
  fread(&p->info,sizeof(datatype),1,fi);

  // Cho o nho next cua pHead luu dia chi cua node p
  // nghia la node p bay gio la node thu 2
  pHead -> next = p;

  // Neu con tro tap tin tro den cuoi tep
  if(feof(fi) != 0)
  {
  // p chinh la node cuoi cung
  // gan o nho next cua p = NULL
  // nghia la danh sach chi co 2 node
  p->next = NULL;
  // in cau thong bao
  cout<<"\nLoad du lieu thanh cong !";
  fclose(fi);
  return;
  }
  // Neu khac ta lam tiep
  while(!feof(fi))
  {
  // Khoi tao mot node moi de luu thong tin
  // ke tiep
  nodeptr q;
  q = newnode();

  // Gan node sau node p bay gio se la q
  p->next = q;

  // Doc thong tin tu file va gan thong tin vao
  // o nho info cua q
  fread(&q->info,sizeof(datatype),1,fi);

  // Chay con tro p tro den q de luu du lieu cua q
  p = q;

  // Gan o nho next cua p va con tro q = NULL
  q = p ->next = NULL;

  }
  // Khi chay het vong lap while nghia la da den cuoi file
  // Khi ay du lieu da load xong hoan toan
  delEnd(pHead);

  // Dong file lai
  // in cau thong bao
  cout<<"\nLoad du lieu thanh cong !";
  fclose(fi);
  }
  }

  //ham tim kiem dua theo ma nhan vien
  nodeptr timmanv(nodeptr pHead,int ms)
  {
  // Khoi tao mot bien con tro tro toi dia chi cua
  // node dau tien trong danh sach
  nodeptr p = pHead;
  // Duyet danh sach cho den khi tim thay node can tim
  while(p != NULL && p->info.manv != ms)
  p = p -> next;
  return p;
  }

  //---------Tim theo ten nhan vien
  //------------------------------------------------------  void timTenNV(nodeptr pHead,char ts[max])
  {
  // Khoi tao mot bien con tro p de tro toi vi tri
  // dau tien cua danh sach (p = pHead)
  nodeptr p = pHead;
  // tao mot bien co de bao hieu tim thay hay khong
  int flag = 0;
  // Duyet danh sach tu dau cho den cuoi
  while(p != NULL)
  {
  // Neu 2 bien p->info.tenSach va ts giong nhau thi xuat
  // node do ra man hinh
  if(stricmp(p->info.tennv,ts) == 0)
  {
  // Gan bien co = 1 de biet rang da tim thay it nhat 1 node can tim
  flag = 1;
  // Goi ham showNode de hien thi node do ra man hinh
  shownode(p);
  // Xuong dong
  cout<<"\n";
  }
  // tro p den node tiep theo
  p = p -> next;
  }
  // Sau khi duyet xong danh sach
  // Neu bien co van = 0 nhu ban dau nghia la khong tim
  // thay sach can tim in ra cau thong bao ...
  if(flag == 0)
  {
  cout<<"Khong tim thay sach can tim ! ";
  }
  }


  void tieuDe()
  {
  cout<<"\n---------------CHUONG TRINH QUAN LY NHAN VIEN CONG TY-----------------\n";
  cout<<"\n\t\t---------------- *** ----------------\n\n";
  }  //-----------------------------------------------------------//

  int main()
  {
  int menu,k;
  float j;
  do{
  //clrscr();
  //------ Tao menu cho chuong trinh------//
  tieuDe();
  cout<<"\n\n MENU CHON CHUC NANG";
  cout<<"\n\n1 : Doc du lieu da luu trong file.";
  cout<<"\n\n2 : Them nhan vien moi vao dau danh sach.";
  cout<<"\n\n3 : Them nhan vien moi vao cuoi danh sach.";
  cout<<"\n\n4 : Them nhan vien moi sau mot nhan vien khac.";
  cout<<"\n\n5 : Tim kiem nhan vien dua vao ma nhan vien";
  cout<<"\n\n6 : Tim kiem nhan vien dua vao ten nhan vien.";
  cout<<"\n\n7 : ";
  cout<<"\n\n8 : Xoa mot nhan vien o dau danh sach.";
  cout<<"\n\n9 : Xoa mot nhan vien o cuoi danh sach.";
  cout<<"\n\n10: Xoa mot nhan vien theo ma nhan vien.";
  cout<<"\n\n11: Xem danh sach nhan vien.";
  cout<<"\n\n12: Chinh sua noi dung thong tin cua nhan vien.";
  cout<<"\n\n13: Luu thong tin duoc cap nhap vao file.";
  cout<<"\n\n14: Thoat khoi chuong trinh.";
  cout<<"\n\n\tBan chon: ";
  cin>>menu; // nhap vao lua chon cho menu
  switch(menu)
  {
  case 1 :
  int yn;
  // yeu cau thong bao se mat du lieu hien tai khi load du lieu tu file
  cout<<"Luu y : Khi load du lieu moi se lam mat het du lieu hien tai !";
  cout<<"\n";
  cout<<"Ban co chac la muon load ko ? (1: co ;0: khong) ";
  // Xet lua chon cua nguoi dung
  cin>>yn;
  // Neu nguoi dung chon 1 nghia la dong y
  if(yn == 1)
  {
  // Goi ham load file
  FileLoad(phead);
  }
  // Neu khac, nghia la khong dong y
  else
  // in cau thong bao
  cout<<"\tNhan phim bat ki de tro ve menu chinh.";
  getch();
  break;
  case 2 :
  // Khai bao bien co kieu la datatype
  datatype x;
  cout<<"\nNhap thong tin nhan vien can them :\n";
  // Goi ham nhap thong tin cua bien vua moi khoi tao
  nhap(x);
  //newnode();
  // Goi ham chen dau voi doi so la pHead va bien vua moi
  // nhap thong tin vao
  inseartFirst(phead,x);
  // Lenh thuc hien xong in cau thong bao them thanh cong
  // de bao cho nguoi dung biet da thuc thi xong ham them daufi
  //FileSave()
  cout<<"\tThem thanh cong !";
  getch();
  break;
  case 3 :

  datatype y;
  cout<<"\nNhap thong tin nhan vien can them :\n";
  nhap(y);
  if(phead == NULL )
  {
  inseartFirst(phead,y);
  }
  else
  {
  inseartlast(phead,y);
  }
  cout<<"\tThêm Thanh cong !";
  getch();
  break;
  case 4 :
  datatype z;
  int ms;
  cout<<"\nNhap vao ma nhan vien truoc nhan vien can them :\n";
  cin>>ms;
  inseartAfter(phead,ms,z);
  getch();
  break;

  case 5:
  int a;
  if(phead == NULL)
  {
  cout<<"\tDanh sach rong khong co sach de tim !\n";
  getch();
  break;
  }
  cout<<"Nhap ma nhan vien can tim";
  cin>>a;
  timmanv(phead,a);
  getch();
  break;
  case 6 :
  char ts[max];
  if(phead == NULL)
  {
  cout<<"\tDanh sach rong khong co sach de tim !\n";
  getch();
  break;
  }
  fflush(stdin);
  cout<<"Nhap ten nhan vien can tim : ";
  gets(ts);
  timTenNV(phead,ts);
  getch();
  break;
  case 7:

  case 8 :
  // Neu danh sach rong
  if(phead == NULL)
  {
  cout<<"\tDanh sach rong khong the xoa !\n";
  }
  else
  {
  delFirst(phead);
  cout<<"\tXoa thanh cong ! Hay kiem tra lai danh sach !\n";
  }
  getch();
  break;
  case 9 :
  if(phead==NULL) // Danh sach rong in cau thong bao
  cout<<"\tDanh sach rong nen khong the xoa !";
  // Neu danh sach chi co 1 node
  else if(phead->next == NULL )
  {
  // Goi ham xoa cuoi khi danh sach chi co 1 node
  delFirst(phead);
  // in cau thong bao
  cout<<"\nXoa thanh cong ! Hay kiem tra lai danh sach !\n";
  }
  // Neu danh sach co tu 2 node tro len
  else
  {
  // Goi ham del node cuoi trong danh sach
  delEnd(phead);
  // in cau thong bao
  cout<<"\nXoa thanh cong ! Hay kiem tra lai danh sach !\n";
  }
  getch();
  break;
  case 10 :
  int ms2;
  cout<<"Nhap vao ma so nhan vien can xoa : ";
  cin>>ms2;
  // Neu danh sach rong
  if(phead == NULL)
  cout<<"\tDanh sach rong khong the xoa !\n";
  else if(phead -> info.manv == ms2)
  delFirst(phead);
  else
  delNode(phead,ms2);
  cout<<"\tXoa thanh cong ! Kiem tra lai danh sach !";
  getch();
  break;
  case 11 :
  if(phead == NULL)
  cout<<"Danh sach hien tai rong ! Moi them thong tin !";
  else
  showlist(phead);
  getch();
  break;


  /*case 12 :
  int menu2,ms5;
  if(phead == NULL)
  {
  printf("\nDanh sach rong !");
  getch();
  break;
  }
  cout<<"Nhap vao ma so nhan vien ban muon thay doi thong tin : ";
  cin>>ms5;
  nodeptr k = timmanv(phead,ms5);
  do{
  tieuDe();
  cout<<"**** Chuc nang chinh sua thong tin nhan vien ****\n";
  cout<<"\n1: Chinh sua ma so nhan vien ";
  cout<<"\n2: Chinh sua ten nhan vien ";
  cout<<"\n3: Chinh sua ten phong ban";
  cout<<"\n4: Chinh sua luong nhan vien";
  cout<<"\n5: Tro ve menu chinh";
  cout<<"\nNhap lua chon cua ban : ";
  cin>>menu2;
  switch(menu2)
  {
  case 1 :
  int tam1;
  cout<<"Ban muon sua ma so nhan vien thanh : ";
  cin>>tam1;
  k->info.manv = tam1;
  cout<<"\nCap nhat thanh cong !";
  getch();
  break;
  case 2 :
  char ten2[30];
  fflush(stdin);
  cout<<"Ban muon sua ten nhan vien thanh : ";
  gets(ten2);
  strcpy(k->info.tennv,ten2);
  cout<<"\nCap nhat thanh cong !";
  getch();
  break;
  case 3 :
  char ten3[20];
  fflush(stdin);
  cout<<"Ban muon sua ten phong ban thanh : ";
  gets(ten3);
  strcpy(k->info.phongban,ten3);
  cout<<"\nCap nhat thanh cong !";
  getch();
  break;
  case 4:
  float tam2;
  cout<<"Ban muon luong nhan vien thanh : ";
  cin>>tam2;
  k->info.manv = tam2;
  cout<<"\nCap nhat thanh cong !";
  getch();
  break;

  case 5 :
  break;
  default :
  cout<<"Nhap sai !";
  getch();
  break;

  }
  }while(menu2 != 5);
  getch();
  break;*/
  case 13 :
  FileSave(phead);
  cout<<"\nSave tai lieu thanh cong !";
  getch();
  break;
  case 14 :
  cout<<"**********************THANK YOU FOR USING THIS SOFWARE**********************";
  cout<<"\t\t\t\t\t--GOOD-BYE--";
  getch();
  break;
  default :
  cout<<"Nhap sai !";
  getch();
  break;
  }
  }while(menu!=14);
  getch();
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Nơi ở
  Nơi nào đó trong vũ trụ
  Bài viết
  550

  Bài dài thế, cho vào tag code đi bạn à.
  Bạn phải chỉ ra sai ở đoạn nào, chức năng nào chứ, cho cả bài nhìn lan man quá. Mình đọc qua thì kiếm cho bạn 1 số lỗi là:
  C Code:
  1. void inseartFirst(nodeptr &phead,datatype x)//them nhan vien vao dau danh sach
  2. {
  3.     nodeptr node;
  4.     node = newnode();
  5.     node->info=x;
  6.     node->next=phead;
  7.     phead->next;//Sai,đúng là: phead=node;
  8. }
  9.  
  10. //them nhan vien vao cuoi danh sach
  11. void inseartlast(nodeptr &ptail,datatype x)
  12. {
  13.     nodeptr node;
  14.     node = newnode();
  15.     node->info=x;
  16.     node->next=ptail;
  17.     ptail->next;//Sai,đúng là: ptail=node;
  18. }
  - Hàm
  C Code:
  1. void showlist(nodeptr p)
  truyền p vào để làm biến tạm à ?
  - 1 số hàm bạn truyền vào con trỏ pHead, 1 số hàm thì không, trong khi bạn lại khai báo pHead là biến toàn cục rồi ?
  - Hàm:
  C Code:
  1. //ham xoa tat ca cac nhan vien
  2. void DeleteAll(nodeptr &pHead)
  3. {
  4.     // Duyet danh sach tu dau toi cuoi roi lan luot goi ham
  5.     // delFirst de xoa het cac node cho den khi danh sach rong
  6.     while(pHead != NULL)
  7.         delFirst(pHead);
  8. }
  Chỉ xóa mỗi nút đầu, nếu danh sách khác rỗng?
  - Hàm đọc file quá dài dòng.
  Bài dài quá không đọc hết, sorry.
  Gió thu lạnh lẽo hắt hiu lòng!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  1

  Mặc định Kiến thức bị nhầm

  mình nghĩ bạn lên xem lại kiến thức của mình. Trong C++ là gì dung Struct đâu. Dùng Class mà . Vì C++ là hướng đối tượng mà

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Nơi ở
  Milky Way professional final
  Bài viết
  357

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi huyennt.it89hp Xem bài viết
  mình nghĩ bạn lên xem lại kiến thức của mình. Trong C++ là gì dung Struct đâu. Dùng Class mà . Vì C++ là hướng đối tượng mà
  C++ đâu phải hướng đối tượng không đâu, C++ = C và OPP.Nhưng bài này thì là phong cách C nhưng dùng C++ và không phải OPP thôi.

  Như một đám rừng!
  Lãng tử vô danh

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Bài viết
  0

  cái này giống bt môn CTDL

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  46

  Mặc định Quản lí nhân viên bằng danh sách liên kết

  hix bài này đọc xong mờ mắt tìm lỗi nản

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C Quản Lý Sinh Viên Bằng Danh sách liên kết
  Gửi bởi thienshaman trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 16-04-2013, 07:52 AM
 2. Chương trình quản lý nhân viên bằng danh sách liên kết
  Gửi bởi while trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-11-2011, 11:05 AM
 3. [VC++ ] Danh sáchh liên kết - BT quản lí điểm sinh viên.
  Gửi bởi vuongngocnam trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 14-04-2010, 11:28 PM
 4. Xây dựng lớp quản lý nhân viên bằng danh sách liên kết đơn. Xin giúp sửa bài tập này!
  Gửi bởi longtth trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 30-12-2009, 02:57 AM
 5. Bài tập C Quản lý sinh viên bằng danh sách liên kết đơn, lỗi không in được kết quả ra màn hình!
  Gửi bởi gaconcode trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 07-11-2008, 06:59 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn