Mình có 1 Dropdownlist là "Danh mục" và 1 Dropdownlist là "Sản phẩm"
Khi thực hiện chọn Dropdownlist Danh mục thì Dropdownlist Sản phẩm sẽ hiện ra tương ứng. Nhưng có vấn đề là nó cứ phải tải lại trang thì mới nhận được data mới. Còn nếu mình tắt chức năng tải trang của Dropdownlist thì nó lại không nhận được data.
Do mình không muốn người dùng cứ thấy trang load lại mỗi lần chọn nhìn không đẹp mắt lắm.
Mình xin cảm ơn!