Có nhiều mục hỏi rất lâu nhưng không thấy ai đáp dù là gì. Có lẽ diễn đàn này đang không có những người trong ngành hỗ trợ mấy thì phải?
Sở dĩ tôi viết lên đây vì tôi thấy tỉ lệ xem thì nhiều mà tỉ lệ trả lời ít quá.