Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: bài tập về đọc ghi file

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2021
  Bài viết
  2

  Mặc định bài tập về đọc ghi file

  em viết xong code nhưng vẫn không thể đọc file, mong mọi người giúp đỡ ạ
  đây là code của em:

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <string>
  3. #include <fstream>
  4.  
  5. using namespace std;
  6.  
  7.  
  8. struct khachhang
  9.     {
  10.         char hoten;
  11.         string sophong;
  12.         int songaythuephong;
  13.         int thang;
  14.         float hieuqua;
  15.     };
  16.  
  17. int main()
  18. {
  19.    
  20.     khachhang kh[50];
  21.     int M;
  22.     ifstream fileInput("thongtinkhachhang.txt");
  23.     if (!fileInput.is_open())
  24.     {
  25.         cout << "Khong mo duoc file!" << endl;
  26.         return -1;
  27.     }
  28.     int j, i=0;
  29.     fileInput >> M;
  30.     while (!fileInput.eof())
  31.     {
  32.         fileInput.ignore();
  33.         getline(fileInput, kh[i].hoten, ',');
  34.         if (kh[i].hoten=="")
  35.             break;
  36.         for (j=0; j<M; j++)
  37.             fileInput >> kh[i].songaythuephong[j];
  38.         N++;
  39.     }
  40.    
  41.     fileInput.close();
  42.     cout << "Danh sach khach hang: " << N << " khach hang:\n";
  43.     for (int i=0; i<N; i++)
  44.         {
  45.         cout << i+1 << ":\t" << kh[i].hoten << endl;
  46.         cout << "So phong:\n";
  47.         cout << "So ngay thue phong:\t";
  48.         cout << "Thang thue phong:\t";
  49.         for (j=0; j<M; j++)
  50.             cout << kh[i].songaythuephong[j] << "\t";
  51.         cout << endl;
  52.        
  53.         }
  54.     ofstream fileOutput("danhsachxuatra.txt");
  55.     for (int i=0; i<n; i++)
  56.     {
  57.         fileOutput << i+1 << ":\t" << kh[i].hoten << endl;
  58.         fileOutput << ":\n";
  59.         fileOutput << "Danh sach thue phong\t";
  60.         for (j=0; j<M; j++)
  61.             fileOutput << kh[i].songaythuephong[j] << "\t";
  62.         fileOutput << endl;
  63.    
  64.     }
  65.     fileOutput.close();
  66.     return 0;
  67. }
  68. void nhap(khachhang kh[],int n)
  69. {  
  70.     for(int i=0;i<n;i++)
  71.     {
  72.         cout<<"\t--Nhap vao thong tin khach hang thu "<<i++<<"--\n";
  73.         cout<<"\tNhap vao ho ten khach hang : ";
  74.         fflush(stdin);
  75.         gets(kh[i].hoten);
  76.         cout<<"\tNhap vao so ngay thue phong : ";
  77.         cin>>kh[i].songaythuephong;
  78.         cout<<"\tNhap vao thang da thue phong : ";
  79.         cin>>kh[i].thang;
  80.        
  81.     }
  82. }
  83.  
  84. void xuat(khachhang kh[],int n)
  85. {  
  86.     for(int i=0;i<n;i++)
  87.     {
  88.         cout<<"\t--khach hang thu "<<i<<"--\n";
  89.         cout<<"\tHo ten khach:"<<kh[i].hoten<<endl;
  90.         cout<<"\tsongaythuephong:"<<kh[i].songaythuephong<<endl;
  91.         cout<<"\tthang:"<<kh[i].thang<<endl;
  92.        
  93.     }
  94. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi MHoang : 09-06-2021 lúc 10:35 PM. Lý do: Đưa mã vào khung

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  997

  Trình biên dịch nói:
  Lỗi 1: tại dòng 38 - biến 'N' chưa được khai báo.
  Lỗi 2: tại dòng 55 - biến 'n' chưa được khai báo.
  ....
  Lỗi n: ....

  Trong cấu trúc khách hàng thì biến hoten phải là mảng hoặc con trỏ mảng hoặc string mới hợp lý.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn