Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Tăng giá sản phẩm lên 10%

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2021
  Bài viết
  3

  Mặc định Tăng giá sản phẩm lên 10% (dslk)

  Em có cái đề tài này mong mọi người giúp ạ câu 5 ạ
  Đề :
  Tạo và quản lý danh sách các sản phẩm sử dụng DSLK, với các yêu cầu sau
  1. Tạo cấu trúc quản lý danh sách các sản phẩm
  2. Nhập/xuất danh sách sản phẩm (Thành tiền tự động tính = số lượng * đơn giá)
  3. Sắp xếp danh sách theo Màu (sử dụng Interchange Sort)
  4. Tìm kiếm thông tin sản phẩm khi biết Mã hàng
  5.0. Tăng giá nhập sản phẩm Iphone (tất cả model) lên 10% ( trong danh sách có các loại như samsung, iphone,oppo chỉ tăng mỗi iphone )
  Đây là code ạ
  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. #include<conio.h>
  3. using namespace std;
  4. struct DienThoai
  5. {
  6.     char msp[10];
  7.     char tensp[30];
  8.     int ngay,thang,nam;
  9.     char mau[6];
  10.     int soluong;
  11.     int dongia;
  12.     int thanhtien;
  13.     char ch;
  14. };
  15. void nhap(DienThoai& dt)
  16. {
  17.     cout << "Ma san pham:";
  18.     cin >> dt.msp;
  19.     cout << "Ten san pham:";
  20.     cin.ignore();
  21.     cin.getline(dt.tensp, 30);
  22.     cout << "Ngay/thang/nam:";
  23.     cin >> dt.ngay >>dt.ch>> dt.thang >>dt.ch>> dt.nam;
  24.     cout << "Mau:";
  25.     cin >> dt.mau;
  26.     cout << "So luong:";
  27.     cin >> dt.soluong;
  28.     cout << "Don gia:";
  29.     cin >> dt.dongia;
  30. }
  31. void xuat(DienThoai dt)
  32. {
  33.     cout << endl;
  34.     cout << "Ma san pham:" << dt.msp << endl;
  35.     cout << "Ten san pham:" << dt.tensp << endl;
  36.     cout << "Ngay/thang/nam:" << dt.ngay << "/" << dt.thang << "/" << dt.nam << endl;
  37.     cout << "Mau:" << dt.mau << endl;
  38.     cout << "So luong:" << dt.soluong << endl;
  39.     cout << "Don gia:" << dt.dongia <<""<<"USD"<< endl;
  40.     cout << "Thanh tien:" << dt.soluong * dt.dongia << "" << "USD" << endl;
  41. }
  42. struct node
  43. {
  44.     DienThoai info;
  45.     node* Next;
  46. };
  47. struct list
  48. {
  49.     node* pHead;
  50.     node* pTail;
  51. };
  52. void init(list& l)
  53. {
  54.     l.pHead = l.pTail = NULL;
  55. }
  56. node* creatnode(DienThoai dt)
  57. {
  58.     node* p = new node;
  59.     if (p == NULL) return NULL;
  60.     strcpy_s(p->info.msp, dt.msp);
  61.     strcpy_s(p->info.tensp, dt.tensp);
  62.     p->info.ngay = dt.ngay;
  63.     p->info.thang = dt.thang;
  64.     p->info.nam = dt.nam;
  65.     strcpy_s(p->info.mau, dt.mau);
  66.     p->info.soluong = dt.soluong;
  67.     p->info.dongia = dt.dongia;
  68.     p->info.thanhtien = dt.thanhtien;
  69.     p->Next = NULL;
  70.     return p;
  71. }
  72. void addFirst(list& l, node* p)
  73. {
  74.     if (l.pHead == NULL)
  75.         l.pHead = l.pTail = p;
  76.     else
  77.     {
  78.         p->Next = l.pHead;
  79.         l.pHead = p;
  80.     }
  81. }
  82. void Nhapnsp(list& l)
  83. {
  84.     int n;
  85.     node* p;
  86.     DienThoai dt;
  87.     cout << "Nhap so luong san pham :";
  88.     cin >> n;
  89.     for (int i = 0; i < n; i++)
  90.     {
  91.         cout << "\nNhap thong tin danh sach san pham" << " " << i + 1;
  92.         cout << endl;
  93.         nhap(dt);
  94.         p = creatnode(dt);
  95.         addFirst(l, p);
  96.     }
  97. }
  98. void outlist(list l)
  99. {
  100.     node* p = l.pHead;
  101.     cout << "\tDanh sach san pham:" << endl;
  102.     while (p != NULL)
  103.     {
  104.         xuat(p->info);
  105.         p = p->Next;
  106.  
  107.     }
  108.     system("pause");
  109. }
  110. int Tim(list l, DienThoai dt)
  111. {
  112.     int vt = 1;
  113.     node* q = l.pHead;
  114.     while (q != NULL && q->info.msp != dt.msp)
  115.     {
  116.         q = q->Next;
  117.         vt++;
  118.     }
  119.     if (q == NULL)
  120.         return vt;
  121.     xuat(q->info);
  122.     return -1;
  123.     system("pause");
  124.  
  125. }
  126. void Interchangesort(list& l)
  127. {
  128.     for (node* p = l.pHead; p != l.pTail; p = p->Next)
  129.     {
  130.         for (node* q = p->Next; q != NULL; q = q->Next)
  131.         {
  132.             if (p->info.mau > q->info.mau)
  133.             {
  134.                 swap(p->info, q->info);
  135.             }
  136.         }
  137.     }
  138. }
  139.  
  140. void menu()
  141. {
  142.     system("cls");
  143.     cout << "1.Nhap san pham" << endl;
  144.     cout << "2.Xuat san pham" << endl;
  145.     cout << "3.Tim kiem bang ma san pham" << endl;
  146.     cout << "4.Sap xep cac san pham" << endl;
  147.     cout << "0.Thoat" << endl;
  148. }
  149. int main()
  150. {
  151.     int chon, n = 0, kq;
  152.     DienThoai x;
  153.     node* p;
  154.     list l;
  155.     init(l);
  156.     while (1)
  157.     {
  158.         menu();
  159.         cin >> chon;
  160.         if (chon == 0)break;
  161.         switch (chon)
  162.         {
  163.         case 1:
  164.             Nhapnsp(l);
  165.             break;
  166.         case 2:
  167.             outlist(l);
  168.             break;
  169.         case 3:
  170.                 cout << "Nhap ma san pham:";
  171.                 cin >> x.msp;
  172.                 kq = Tim(l, x);
  173.                 if (kq == -1)
  174.                     cout << "Khong tim thay san pham";
  175.                 else
  176.                 {
  177.                     cout << "Tim thay san pham:\n";
  178.                     outlist(l);
  179.                 }
  180.             system("pause");
  181.             break;
  182.         case 4:
  183.             Interchangesort(l);
  184.             cout << "Danh sach san pham sau sap xep:" << endl;
  185.             outlist(l);
  186.             system("pause");
  187.             break;
  188.         case 0:
  189.             return 0;
  190.         default:
  191.             cout << "Vui long chon lai tu 0->4" << endl;
  192.             system("pause");
  193.             break;
  194.         }
  195.     }
  196. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi MHoang : 01-07-2021 lúc 07:37 AM. Lý do: Đưa mã vào khung C++

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  611

  gia = (1 + 10 / 100) *gia

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2021
  Bài viết
  3

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi khoaph Xem bài viết
  gia = (1 + 10 / 100) *gia
  Dạ kieue như trong danh sách có các loại mặt hàng khác nhau như samsung, iphone oppo,.. thì làm cách nào chỉ tăng mỗi iphone thôi ạ

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  611

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi phuong3145 Xem bài viết
  Dạ kieue như trong danh sách có các loại mặt hàng khác nhau như samsung, iphone oppo,.. thì làm cách nào chỉ tăng mỗi iphone thôi ạ
  Thì trước tiên node tìm theo mã sản phẩm sau đó thay đổi giá của sản phẩm tìm được
  Hàm "int Tim(...)" của bạn có vấn đề ở các lệnh "return", và sao hàm này không return node mà lại return int, bạn định làm gì với cái int đó

 5. #5
  Ngày gia nhập
  06 2021
  Bài viết
  3

  Dạ em làm với sửa lại được rồi, em cảm ơn

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn