JavaScript Object Notation (Json).

Json được sử dụng khá phổ biến trong NetFx (C#). Tôi thỉnh thoảng dùng nó để load/save cấu hình cho ứng dụng.

Json c/c++ thường biên dịch và chạy tốt trên Gcc; Với Msc và Bcc độ ổn định kém thậm chí không biên dịch được
...
..
.