Em muốn viết một chương trình bằng Winform C# để:
- Lấy thông tin tất cả user đã login vào domain
- Nếu có thể lấy thông tin tất cả các thiết bị như: tên màn hình, loại màn hình, serial number màn hình, serial number PC
Các anh/chị/em có hướng giải quyết nào xin hỗ trợ hoặc chỉ phương hướng.
Xin cảm ơn mọi người.