Trong windows 7, máy tính của tôi hay bị lỗi máy in không in được, tôi phải vào Control Panel->Administrative Tools->Services->Print spooler để chuyển chế độ "Stop" sang "Start". Trong C# winform tôi muốn viết code để làm công việc trên thay vì vào ...Services->Print spooler ? Tôi viết code như thế nào ?