Ai giúp em với ạ em thử dòng lệnh trên sql vẫn hiển thị ra đc bảng dữ liệu nhưng chạy đên lúc chạy trên visual k hiển thị được dữ liệu ra datagridviewusing System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;


namespace WindowsFormsApp3
{
public partial class quanlidiem : Form
{
public quanlidiem()
{
InitializeComponent();
}
SqlConnection ketnoi;
string chuoiketnoi = @"Data Source=DESKTOP-1R86L3A\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Quanlihocsinh;Integrated Security=True";
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter();
public DataTable showtenlop()
{
ketnoi = new SqlConnection(chuoiketnoi);
ketnoi.Open();
string sql = "SELECT * FROM quanlilophoc";
DataTable dt = new DataTable();
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(sql, ketnoi);
adapter.Fill(dt);
return (dt);

}
public DataTable ShowTenMon()
{
ketnoi = new SqlConnection(chuoiketnoi);
ketnoi.Open();
string sql = "SELECT * FROM quanlimonhoc";
DataTable dt = new DataTable();
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(sql, ketnoi);
adapter.Fill(dt);
return (dt);


}
public DataTable ShowDiem(string ml, string mm)
{
DataTable dt = new DataTable();
ketnoi = new SqlConnection(chuoiketnoi);
ketnoi.Open();
string sql = @"select quanlithongtin.mahs,quanlithongtin.hoten,bangdiem. diemhk1,bangdiem.diemhk2,(bangdiem.diemhk1+ bangdiem.diemhk2)/2 as 'diemtb', case when(bangdiem.diemhk1+ bangdiem.diemhk2)/2 >=8.5 then 'giỏi' when(bangdiem.diemhk1+ bangdiem.diemhk2)/2 >= 7 then 'khá' when(bangdiem.diemhk1+ bangdiem.diemhk2)/2 >= 5.5 then 'trung bình' when(bangdiem.diemhk1+ bangdiem.diemhk2)/2 >= 4 then 'yếu' end as 'xeploai' From quanlithongtin inner join bangdiem On quanlithongtin.mahs = bangdiem.mahs where quanlithongtin.malop = '"+cbtenlop.Text+"' and bangdiem.mamh = '"+cbtenmonhoc.Text+"'";
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(sql, ketnoi);
adapter.Fill(dt);
return dt;

}
private void quanlidiem_Load(object sender, EventArgs e)
{
cbtenlop.DataSource = showtenlop();
cbtenlop.DisplayMember = "tenlop";
cbtenlop.ValueMember = "malop";

cbtenmonhoc.DataSource = ShowTenMon();
cbtenmonhoc.DisplayMember = "tenmh";
cbtenmonhoc.ValueMember = "mamh";


}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

dataGridView1.DataSource = ShowDiem(cbtenlop.SelectedValue.ToString(), cbtenmonhoc.SelectedValue.ToString());
}
}
}Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		loi.jpg
Lần xem:	2
Size:		76.2 KB
ID:		74158Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		loi1.jpg
Lần xem:	1
Size:		73.1 KB
ID:		74159