Web Services là gì?
Vậy web services là gì, bạn có thể hiểu như sau:
Web Services được hiểu theo nghĩa tiếng Việt là dịch vụ Web. Webservices là tập hợp các giao thức và tiêu chuẩn mở được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng hoặc giữa các hệ thống.
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Web-Services-3.png
Lần xem:	0
Size:		25.6 KB
ID:		74167
Hiểu đơn giản, Web Services là sự tích hợp giữa hai máy tính, giúp hai máy tính có thể tương tác hiệu quả với nhau qua mạng. Khi đó, web services sẽ cung cấp các chức năng của nó cho máy khách để người dùng đạt được các mục tiêu sử dụng nhất định.

Ví dụ, ứng dụng java có thể tương tác với các ứng dụng Java, .Net và PHP. Vì vậy, web services là một cách độc lập về ngôn ngữ giao tiếp.

Các loại Web Services hiện nay
Vậy cách phân loại Web Services là gì? Hiện nay, có hai loại Web Services chính:

SOAP Web Service
SOAP là viết tắt của Simple Object Access Protocol. Nó là một giao thức dựa trên XML để truy cập các web services.
SOAP được khuyến cáo bởi W3C cho giao tiếp giữa hai ứng dụng.

Đó là nền tảng độc lập và ngôn ngữ độc lập. Vì dựa trên XML nên SOAP là một giao thức không phụ thuộc platform cũng như bất kì ngôn ngữ lập trình nào. Chúng ta có thể viết bằng Java, PHP, .NET, … và triển khai trên Window, Linux,…

RESTful Web Service
REST là viết tắt của REpresentational State Transfer, là một loại kiến trúc phần mềm (architectural style), không phải là một protocol.
RESTful web service nhanh vì không có đặc tả nghiêm ngặt như SOAP. Nó chiếm ít băng thông và tài nguyên hơn.
Nếu tính theo số dịch vụ mạng sử dụng, REST đã nổi lên trong vài năm qua như là một mô hình thiết kế dịch vụ chiếm ưu thế.

RESTful web service cho phép định dạng dữ liệu khác nhau như Plain Text, HTML, XML và JSON.

Các thành phần của Web Services
Nền tảng web services cơ bản là XML HTTP. Tất cả các web services chuẩn đều hoạt động bằng các thành phần sau:

SOAP (Simple Object Access Protocol):

SOAP là một giao thức dựa trên XML đơn giản cho phép các ứng dụng trao đổi thông tin qua HTTP.
Sử dụng để gửi thông điệp giữa các ứng dụng với nhau. SOAP đã được thiết kế thông qua qua internet, và nó đơn giản, dễ mở rộng.
Ngoài ra còn có các thành phần khác, để hiểu về chi tiết Web Service, bạn có thể xem thêm tại đây.