Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Bài tập quản lí SV bằng Liên kết Đơn

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2021
  Bài viết
  0

  Mặc định Bài tập quản lí SV bằng Liên kết Đơn

  Ai giúp em với ạ!  a) Xóa 1 sinh viên sau sinh viên có mã là X
  b) Xóa tất cả sinh viên có tên là X
  c) In danh sách các sinh viên được xếp loại khá  //================================================== ==========
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  typedef struct SinhVien 
  {
    char MSSV[10];
    char HoTenSV[40];
    float DTB;
  }SV;
  typedef struct NODE
  {
    SV data;
    struct NODE* next;
  }Node;
  //=======================================================
  void Init(Node* &phead)
  {
    phead = NULL;
  }
  //======================================================
  int IsEmpty (Node* phead) 
  {
    return (phead == NULL);
  }
  //======================================================
  Node* CreateNode(SinhVien x)
  {
    Node* p = new Node;
    p->data = x;
    p->next = NULL;
    return p;
  }
  //=======================================================
  void insertFirst(Node* &phead, SinhVien x)
  {
    Node* p = CreateNode(x);
    if(phead == NULL)
  	{
      phead = p;
    }
    else
  	{
      p->next = phead;
      phead = p;
    }
  }
  //========================================================
  void Nhap1SV(SinhVien &x)
  {
    printf("Nhap ma so sinh vien: ");
    fflush(stdin);
    gets(x.MSSV);
    printf("Nhap ho ten: ");
    fflush(stdin);
    gets(x.HoTenSV);
    printf("Nhap diem : ");
    scanf("%f",&x.DTB);
  }
  //=======================================================
  void insertLast(Node* &phead, SinhVien x)
  {
    Node* a; 
    Node* b;
    a= CreateNode(x);
    if(phead == NULL)
  	{
      phead = a;
    }
    else
  	{
      b = phead;
      while(b->next != NULL)
  		{
        b = b->next;
      }
      b->next = a;
    }
  }
  //=========================================================
  void Xuat1SV(SinhVien x)
  {
    printf("\n\tMSSV: %s",x.MSSV);
    printf("\n\tHo ten sinh vien la: %s", x.HoTenSV);
    printf("\n\tDiem TB: %.2f", x.DTB);
  }
  //=========================================================
  void showList(Node* phead)
  {
    Node* p = phead;
    if(p == NULL)
  	{
      printf("\nDanh sach rong");
    }
    while(p != NULL)
  	{
       Xuat1SV(p->data);
      p = p->next;
    }
  }
  //==========================================================
  void inputlist(Node* &phead)
  {
    int n;
    printf("So luong hoc vien cua danh sach: ");
    scanf("%d",&n);
    for (int i=0;i<n;i++)
    {
      SinhVien x;
      Nhap1SV(x);
      insertLast(phead,x);
    }
        
  }
  //==========================================================
  void SapXep(Node* &phead)
  {
    Node* p;
    Node* q;
    Node* tam;
    SinhVien sv1,sv2;
    if(phead==NULL) printf("\nRong ");
    else
    {
      for(p=phead;p->next!=NULL;p=p->next)
      {
        sv1=p->data;tam=p;
        for(q=p->next;q!=NULL;q=q->next)
        {
          sv2=q->data;
          if(sv2.MSSV< sv1.MSSV)
          {
            sv1=q->data;tam=q;
          }
        }
        tam->data=p->data;
        p->data=sv1;
      }
      printf("\nSap xep thanh cong");
    }
  }
  //====================================================
  Menu(int &chon)
  {
  	printf("\n\n\t\t===========MENU===========\n");
  	printf("\t\t1. Nhap du lieu sinh vien\n");
  	printf("\t\t2. Xuat danh sach sinh vien\n");
  	printf("\t\t3. Sap xep DSSV tang dan theo MSSV\n");
  	printf("\t\t4. Xoa 1 sinh vien sau ma sinh vien la X\n");
      printf("\t\t5. Xoa tat ca sinh vien co ten la X\n");
      printf("\t\t6. In danh sach cac sinh vien duoc xep loai kha\n");
      printf("\t\t0. Thoat\n");
  	printf("\t\t Ban chon chuc nang: "); scanf("%d", &chon);
  }
  //=======================================================
  int main()
  {
  	int chon;
    Node* phead;
    Init(phead);
    char x[100];
    do
  	{
      Menu(chon);
      switch(chon)
      {
        case 1:
  		   inputlist(phead);
  		   break;
        case 2:    
             showList(phead);
             break;
        case 3:
  	       SapXep(phead);
  		   break;
      }
    }while(chon!=0);
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi LifeAway : 12-10-2021 lúc 04:27 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  609

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi LifeAway Xem bài viết
  Ai giúp em với ạ!  a) Xóa 1 sinh viên sau sinh viên có mã là X
  b) Xóa tất cả sinh viên có tên là X
  c) In danh sách các sinh viên được xếp loại khá  //================================================== ==========
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  typedef struct SinhVien 
  {
    char MSSV[10];
    char HoTenSV[40];
    float DTB;
  }SV;
  typedef struct NODE
  {
    SV data;
    struct NODE* next;
  }Node;
  //=======================================================
  void Init(Node* &phead)
  {
    phead = NULL;
  }
  //======================================================
  int IsEmpty (Node* phead) 
  {
    return (phead == NULL);
  }
  //======================================================
  Node* CreateNode(SinhVien x)
  {
    Node* p = new Node;
    p->data = x;
    p->next = NULL;
    return p;
  }
  //=======================================================
  void insertFirst(Node* &phead, SinhVien x)
  {
    Node* p = CreateNode(x);
    if(phead == NULL)
  	{
      phead = p;
    }
    else
  	{
      p->next = phead;
      phead = p;
    }
  }
  //========================================================
  void Nhap1SV(SinhVien &x)
  {
    printf("Nhap ma so sinh vien: ");
    fflush(stdin);
    gets(x.MSSV);
    printf("Nhap ho ten: ");
    fflush(stdin);
    gets(x.HoTenSV);
    printf("Nhap diem : ");
    scanf("%f",&x.DTB);
  }
  //=======================================================
  void insertLast(Node* &phead, SinhVien x)
  {
    Node* a; 
    Node* b;
    a= CreateNode(x);
    if(phead == NULL)
  	{
      phead = a;
    }
    else
  	{
      b = phead;
      while(b->next != NULL)
  		{
        b = b->next;
      }
      b->next = a;
    }
  }
  //=========================================================
  void Xuat1SV(SinhVien x)
  {
    printf("\n\tMSSV: %s",x.MSSV);
    printf("\n\tHo ten sinh vien la: %s", x.HoTenSV);
    printf("\n\tDiem TB: %.2f", x.DTB);
  }
  //=========================================================
  void showList(Node* phead)
  {
    Node* p = phead;
    if(p == NULL)
  	{
      printf("\nDanh sach rong");
    }
    while(p != NULL)
  	{
       Xuat1SV(p->data);
      p = p->next;
    }
  }
  //==========================================================
  void inputlist(Node* &phead)
  {
    int n;
    printf("So luong hoc vien cua danh sach: ");
    scanf("%d",&n);
    for (int i=0;i<n;i++)
    {
      SinhVien x;
      Nhap1SV(x);
      insertLast(phead,x);
    }
        
  }
  //==========================================================
  void SapXep(Node* &phead)
  {
    Node* p;
    Node* q;
    Node* tam;
    SinhVien sv1,sv2;
    if(phead==NULL) printf("\nRong ");
    else
    {
      for(p=phead;p->next!=NULL;p=p->next)
      {
        sv1=p->data;tam=p;
        for(q=p->next;q!=NULL;q=q->next)
        {
          sv2=q->data;
          if(sv2.MSSV< sv1.MSSV)
          {
            sv1=q->data;tam=q;
          }
        }
        tam->data=p->data;
        p->data=sv1;
      }
      printf("\nSap xep thanh cong");
    }
  }
  //====================================================
  Menu(int &chon)
  {
  	printf("\n\n\t\t===========MENU===========\n");
  	printf("\t\t1. Nhap du lieu sinh vien\n");
  	printf("\t\t2. Xuat danh sach sinh vien\n");
  	printf("\t\t3. Sap xep DSSV tang dan theo MSSV\n");
  	printf("\t\t4. Xoa 1 sinh vien sau ma sinh vien la X\n");
      printf("\t\t5. Xoa tat ca sinh vien co ten la X\n");
      printf("\t\t6. In danh sach cac sinh vien duoc xep loai kha\n");
      printf("\t\t0. Thoat\n");
  	printf("\t\t Ban chon chuc nang: "); scanf("%d", &chon);
  }
  //=======================================================
  int main()
  {
  	int chon;
    Node* phead;
    Init(phead);
    char x[100];
    do
  	{
      Menu(chon);
      switch(chon)
      {
        case 1:
  		   inputlist(phead);
  		   break;
        case 2:    
             showList(phead);
             break;
        case 3:
  	       SapXep(phead);
  		   break;
      }
    }while(chon!=0);
  }
  Mới đọc sơ qua nhưng thấy 1 số chỗ phải sửa lại
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<string.h>
  3. typedef struct SinhVien  
  4. {
  5.     char MSSV[10];
  6.     char HoTenSV[40];
  7.     float DTB;
  8. } SinhVien;
  9. typedef struct NODE
  10. {
  11.     SinhVien data;
  12.     struct NODE* next;
  13. } Node;

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn