Mình hỏi chút: Mình có 1 tệp excel đã mở trước (biết tên file đó abc.xlsx), giờ làm cách nào để có thể làm việc được với file đó bằng C# (bắt lấy file abc.xlsx và đọc dữ liệu)?