Tính tổng S, biết S(n) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + … + k^2
Sao cho tất cả các giá trị từ 1^2 đến k^2 đều phải nhỏ hơn hay bằng n.
Yêu cầu:
Viết chương trình cho người dùng nhập n. In ra tổng của S.