Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Ai xem giúp e câu e vs câu f sai chỗ nào vs ạ

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2021
  Bài viết
  2

  Mặc định Ai xem giúp e câu e vs câu f sai chỗ nào vs ạ

  #include <stdio.h>
  #define Max 10000
  #include <math.h>
  #include <limits.h>
  int kiemtra (int a[], int n , int k);
  void nhapmang(int a[], int &n);
  void xuatmang(int a[], int n);
  void xuatsochinhphuongovitrile(int a[], int n);
  void xuatvitri(int a[], int n);
  int tinhtong(int a[], int n);
  void sapxep(int a[], int n);
  int main()
  {
  int a[Max], n;
  nhapmang(a, n);
  xuatmang(a, n);
  xuatsochinhphuongovitrile(a, n);
  xuatvitri(a, n);
  printf("\nTong cac so o vi tri chan la: %d", tinhtong(a, n));
  sapxep(a, n);
  return 0;
  }

  int kiemtra(int a[], int n, int k)
  {
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
  if (a[i] == k)
  return 1;
  }
  return 0;
  }

  // cau a
  void nhapmang(int a[], int &n)
  {
  printf("Moi nhap vao so phan tu cua mang: ");
  scanf("%d",&n);
  int k;
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
  printf("a[%d]= ", i);
  scanf("%d", &k);
  if(kiemtra(a, n, k) == 1)
  {
  printf("Nhap sai vui long nhap lai -_- \n");
  i--;
  }else{
  a[i] = k;
  }
  }
  }

  // cau b
  void xuatmang(int a[], int n)
  {
  printf("Mang gom cac phan tu la: ");
  for (int i = 0; i < n; i++){
  printf(" %d ",a[i]);
  }
  }

  int sochinhphuong(int n)
  {
  return sqrt(n) == int (sqrt(n));
  }

  // Cau c
  void xuatsochinhphuongovitrile(int a[], int n)
  {
  printf("\nCac so chinh phuong thoa man:");
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
  if(sochinhphuong(a[i]) && (i % 2 != 0))
  {
  printf(" %d ",a[i]);
  }
  }
  }

  int solonnhat(int a[], int n)
  {
  int lon;
  a[0] = lon;
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
  if(a[i] > lon)
  {
  lon = a[i];
  }
  }
  return lon;
  }

  // Cau d
  void xuatvitri(int a[], int n)
  {
  printf("\nVi tri phan tu co gia tri lon nhat la: ");
  int max = solonnhat(a,n);
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
  if(a[i] == max){
  printf("%d ",i);
  }
  }
  }

  // cau e
  int tinhtong(int a[], int n)
  {
  int sum = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
  if(i % 2 == 0)
  {
  sum = sum + a[i];
  }
  }
  return sum;
  }

  void swap(int &a, int &b)
  {
  int temp = a;
  a = b;
  b = temp;
  }

  // Cau f
  void sapxep(int a[], int n)
  {
  for (int i = 0; i < n -1; i++)
  {
  for (int j = i + 1; j < n; j++)
  {
  if (a[i] > a[j])
  {
  swap(a[i], a[j]);
  }
  }
  }
  printf("\nMang da sap xep la: ");
  for (int i = 0; i < n; i++){
  printf("%4d",a[i]);
  }
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  745

  Mã của bạn, đã định dạng.

  C++ Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #define Max 10000
  3. #include <math.h>
  4. #include <limits.h>
  5.  
  6. int kiemtra (int a[], int n , int k);
  7. void nhapmang(int a[], int &n);
  8. void xuatmang(int a[], int n);
  9. void xuatsochinhphuongovitrile(int a[], int n);
  10. void xuatvitri(int a[], int n);
  11. int tinhtong(int a[], int n);
  12. void sapxep(int a[], int n);
  13.  
  14. int main()
  15. {
  16.    int a[Max], n;
  17.    nhapmang(a, n);
  18.    xuatmang(a, n);
  19.    xuatsochinhphuongovitrile(a, n);
  20.    xuatvitri(a, n);
  21.    printf("\nTong cac so o vi tri chan la: %d", tinhtong(a, n));
  22.    sapxep(a, n);
  23.    return 0;
  24. }
  25.  
  26. int kiemtra(int a[], int n, int k)
  27. {
  28.    for (int i = 0; i < n; i++)
  29.    {
  30.       if (a[i] == k)
  31.       return 1;
  32.    }
  33.    return 0;
  34. }
  35.  
  36. // cau a
  37. void nhapmang(int a[], int &n)
  38. {
  39.    printf("Moi nhap vao so phan tu cua mang: ");
  40.    scanf("%d",&n);
  41.    int k;
  42.    for (int i = 0; i < n; i++)
  43.    {
  44.       printf("a[%d]= ", i);
  45.       scanf("%d", &k);
  46.       if(kiemtra(a, n, k) == 1)
  47.       {
  48.          printf("Nhap sai vui long nhap lai -_- \n");
  49.          i--;
  50.       }
  51.       else
  52.       {
  53.          a[i] = k;
  54.       }
  55.    }
  56. }
  57.  
  58. // cau b
  59. void xuatmang(int a[], int n)
  60. {
  61.    printf("Mang gom cac phan tu la: ");
  62.    for (int i = 0; i < n; i++){
  63.       printf(" %d ",a[i]);
  64.    }
  65. }
  66.  
  67. int sochinhphuong(int n)
  68. {
  69.    return sqrt(n) == int (sqrt(n));
  70. }
  71.  
  72. // Cau c
  73. void xuatsochinhphuongovitrile(int a[], int n)
  74. {
  75.    printf("\nCac so chinh phuong thoa man:");
  76.    for(int i = 0; i < n; i++)
  77.    {
  78.       if(sochinhphuong(a[i]) && (i % 2 != 0))
  79.       {
  80.          printf(" %d ",a[i]);
  81.       }
  82.    }
  83. }
  84.  
  85. int solonnhat(int a[], int n)
  86. {
  87.    int lon;
  88.    a[0] = lon;
  89.    for(int i = 0; i < n; i++)
  90.    {
  91.       if(a[i] > lon)
  92.       {
  93.          lon = a[i];
  94.       }
  95.    }
  96.    return lon;
  97. }
  98.  
  99. // Cau d
  100. void xuatvitri(int a[], int n)
  101. {
  102.    printf("\nVi tri phan tu co gia tri lon nhat la: ");
  103.    int max = solonnhat(a,n);
  104.    for (int i = 0; i < n; i++)
  105.    {
  106.       if(a[i] == max){
  107.       printf("%d ",i);
  108.    }
  109. }
  110. }
  111.  
  112. // cau e
  113. int tinhtong(int a[], int n)
  114. {
  115.    int sum = 0;
  116.    for (int i = 0; i < n; i++)
  117.    {
  118.       if(i % 2 == 0)
  119.       {
  120.          sum = sum + a[i];
  121.       }
  122.    }
  123.    return sum;
  124. }
  125.  
  126. void swap(int &a, int &b)
  127. {
  128.    int temp = a;
  129.    a = b;
  130.    b = temp;
  131. }
  132.  
  133. // Cau f
  134. void sapxep(int a[], int n)
  135. {
  136.    for (int i = 0; i < n -1; i++)
  137.    {
  138.       for (int j = i + 1; j < n; j++)
  139.       {
  140.          if (a[i] > a[j])
  141.          {
  142.             swap(a[i], a[j]);
  143.          }
  144.       }
  145.    }
  146.    printf("\nMang da sap xep la: ");
  147.    for (int i = 0; i < n; i++)
  148.    {
  149.       printf("%4d",a[i]);
  150.    }
  151. }

  Mình nghĩ là có chỗ sai trong hàm main(). Bạn xem lại nhé.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2016
  Bài viết
  338

  Lần sau hỏi thì chớ viết tắt. Đọc câu hỏi của bạn còn khó hơn debug code. Ít nhất code còn có tiêu chuẩn. Mấy bạn trẻ nói chuyện không biết tra tiêu chuẩn ở đâu.
  Sai ở hàm tìm số lớn nhất:
  int solonnhat(int a[], int n)
  {
  int lon;
  a[0] = lon; // chỗ này. Luật: không bao giờ gán trị cho phần tử của mảng trong các hàm đọc mảng

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2021
  Bài viết
  2

  à lon = a[0]; mới đúng
  oke thanks ))

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2016
  Bài viết
  338

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi hoanganh16 Xem bài viết
  à lon = a[0]; mới đúng
  oke thanks ))
  Tây con biểu diễn tiếng Tây với ai vậy?

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn