Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Giúp mình sửa lỗi với ạ

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2021
  Bài viết
  0

  Mặc định Giúp mình sửa lỗi với ạ

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <math.h>
  4. int main()
  5. {
  6.     int luachon;
  7.     printf("\n 1: S= 1.2.3...(2n+1)");
  8.     printf("\n 2: S= 1+3+5+...+(2n+1)");
  9.     printf("\n 3: S= 1-2+3-4+...+ (-1)^(n+1)*n");
  10.     printf("\n 4: S= 1+ 1.2 + 1.2.3 + ...+ 1.2.3...n");
  11.     printf("\n 5: S= 1 + 2^2 + 3^3 + ⋯ + n^n");
  12.     printf("\n 6: S= 1 + 1/2^2 + 1/3^3 + ⋯ + 1/n^n");
  13.     printf("\n 7: S= 1 + 1/2! + 1/3! + ⋯ + 1/n!");
  14.     printf("\n 8: S= √n + √(n − 1) + √(n − 2) + ⋯ + √1");
  15.     printf("\n 9: S= √1 + √2 + √3 + ⋯ + √n");
  16.     printf("\n 0: Thoat!");
  17.     printf("\n Moi ban lua chon");
  18.     switch (luachon)
  19.     {
  20.     case 0:
  21.     {
  22.         break;
  23.     }
  24.     case 1:
  25.     {
  26.         int i, n;
  27.         float S = 1;
  28.         printf("\n Nhap vao n: ");
  29.         scanf("%d", &n);
  30.         for (i = 1; i <= n; i);
  31.         {
  32.             S = S * (float)(2 * i + 1);
  33.             printf("\n Tich la: %.2f", S);
  34.         }
  35.         break;
  36.     }
  37.     case 2:
  38.     {
  39.         int i, n;
  40.         float S = 0;
  41.         printf("\n Nhap vao n: ");
  42.         scanf("%d", &n);
  43.         for (i = 1; i <= n; i++)
  44.         {
  45.             S = S + (float)(2 * i + 1);
  46.         }
  47.         printf("\n S = %.2f", S);
  48.         break;
  49.     }
  50.     case 3:
  51.     {
  52.         int i, n;
  53.         float S = 0;
  54.         printf("\n Nhap vao n: ");
  55.         scanf("%d", &n);
  56.         for (i = 1; i <= n; i++)
  57.         {
  58.             S = S + (float)pow(-1, i + 1) * n;
  59.         }
  60.         printf("\n S = %.2f", S);
  61.         break;
  62.     }
  63.     case 4:
  64.     {
  65.         int i, n;
  66.         float tong = 0, tich = 1;
  67.         printf("\n Nhap vao n: ");
  68.         scanf("%d", &n);
  69.         for (i = 1; i <= n; i++)
  70.         {
  71.             tich = tich * i;
  72.             tong = tong + tich;
  73.             printf("\n S = %.2f", tich);
  74.         }
  75.         break;
  76.     }
  77.     case 5:
  78.     {
  79.         int i, n;
  80.         float tong = 0;
  81.         printf("\n Nhap vao n: ");
  82.         scanf("%d", &n);
  83.         for (i = 1; i <= n; i++)
  84.         {
  85.             tong = tong + (float)pow(i, i);
  86.             printf("\n S = %.2f", tong);
  87.         }
  88.         break;
  89.     }
  90.     case 6:
  91.     {
  92.         int i, n;
  93.         float tong = 0;;
  94.         printf("\n Nhap vao n: ");
  95.         scanf("%d", &n);
  96.         for (i = 1; i <= n; i++);
  97.         {
  98.             tong = tong + 1.0 / pow(i, i);
  99.             printf("\n S + %.2f", tong);
  100.         }
  101.         break;
  102.     }
  103.     case 7:
  104.     {
  105.         int i, n;
  106.         float tong = 0, z = 1;
  107.         printf("\n Nhap vao n: ");
  108.         scanf("%d", &n);
  109.         for (i = 1; i <= n; i++)
  110.         {
  111.             z = z * i;
  112.             tong = tong + 1.0 / z;
  113.         }
  114.         printf("Tong la: %.2f", tong);
  115.         break;
  116.     }
  117.     case 8:
  118.     {
  119.         int i = 1, n;
  120.         double tong = 0;
  121.         printf("\n Nhap vao n: ");
  122.         scanf("%d", &n);
  123.         while (i <= n)
  124.         {
  125.             tong = sqrtf(i + tong);
  126.             i++;
  127.         }
  128.         printf("\n Tong la: %.2f", sqrt(tong));
  129.         break;
  130.     }
  131.     case 9:
  132.     {
  133.         int i, n;
  134.         double tong = 0;
  135.         printf("\n Nhap vao n: ");
  136.         scanf("%d", &n);
  137.         for (i = 1; n <= i; i--)
  138.         {
  139.             tong = sqrt(tong + i);
  140.         }
  141.         printf("\n Tong la: %.2f", sqrt(tong));
  142.         break;
  143.     }
  144.     default:
  145.     {
  146.         printf("\n Vui long chon lai");
  147.         break;
  148.     }
  149.     }
  150.     getch();
  151.     return 0;
  152. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi MHoang : 27-11-2021 lúc 09:47 PM. Lý do: Đưa vào khung mã C

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn