xin mn giúp em bài này ạ!

Cài đặt lớp cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn mẫu, bổ sung phương thức sắp xếp các phần tử theo thứ tự tăng dần hoặc dần tùy thuộc vào tham số-Ứng dụng giải các bài toán sau:
1. Viết chương trình con nhận vào từ bàn phím một dãy số nguyên, lưu trữ nó trong một danh sách có thứ tự tăng dần không có hai phần tử trùng nhau, theo cách sau: với mỗi phần tử được nhập vào chương trình con phải tìm kiếm xem nó có trong danh sách chưa, nếu chưa có thì xen nó vào danh sách cho đúng thứ tự.
2. Viết chương trình con trộn hai danh sách liên kết chứa các số nguyên theo thứ tự tăng dần để được một danh sách cũng có thứ tự tăng dần.
3. Viết chương trình con tách một danh sách chứa các số nguyên thành hai danh sách: một danh sách gồm các số chẵn còn danh sách kia chứa các số lẻ.