Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Vector

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2021
  Bài viết
  2

  Mặc định Vector

  #include <bits/stdc++.h>
  #include<iostream>
  using namespace std;

  template <typename T>
  class Vector1
  {
  private:
  int size; // bien luu do dai cua vector
  int capacity; // bien luu dung luong cua vector
  T *array; // tao con tro chua mang
  void expand(int newCapacity); // ham tang dung luong vector
  public:
  Vector1(int initCapacity = 100); // ham tao vector
  ~Vector1(); // ham huy vector
  Vector1 &operator=(Vector1 &rhs); // ham nap chong toan tu gan
  int Size(); // ham tra ve kich thuoc
  bool empty(); // ham kiem tra vector giong
  T &operator[](int index); // ham nap chong toan tu truy cap chi so vector
  void push_back(T newElement); // ham day phan tu vao cuoi vector
  void pop_back(); // ham xoa phan tu cuoi vector
  void insert(int pos, T newElement); // ham them phan tu vao vi tri pos
  void erase(int pos); // ham xoa phan tu tai vi tri pos
  void clearn(); // ham xoa tat ca cac phan tu vector
  };

  template <typename T>
  void Vector1<T>::expand(int newCapacity)
  {
  if (newCapacity <= size)
  return;

  T * old = array; // old tro toi mang cu
  array = new T[newCapacity]; // array tro toi mang moi

  for (int i = 0; i < size; i++)
  array[i] = old[i]; // sao chep phan tu tu mang cu sang mang moi

  delete[] old; // xoa mang cu
  capacity = newCapacity; // dat dung luong moi
  }
  template <typename T>
  Vector1<T>::Vector1(int initCapacity = 100)
  {
  size = 0;
  capacity = initCapacity;
  array = new T[capacity];
  }
  template <typename T>
  Vector1<T>::~Vector1()
  {
  delete[] array;
  }
  template <typename T>
  Vector1 &operator=(Vector1 &rhs)
  {
  if (this != &rhs) // ngan can tu sao chep
  {
  delete[] array; // xoa mang hien tai
  size = rhs.size; // dat kich thuoc moi
  capacity = rhs.capacity; // dat dung luong moi
  array = new T[capacity]; // tao mang moi

  // Sao chep cac phan tu tu phai sang trai
  for (int i = 0; i < size; i++)
  array[i] = rhs.array[i];
  }

  return *this; // tra ve vector ve trai sau khi gan xong
  }
  template <typename T>
  int Vector1<T>::Size()
  {
  return size;
  }
  template <typename T>
  bool Vector1<T>::empty()
  {
  return (size == 0);
  }

  T & operator[](int index)
  {
  return array[index];
  }
  template <typename T>
  void Vector1<T>::push_back(T newElement)
  {
  // Gap doi dung luong neu vector day
  if (size == capacity)
  expand(2 * size);

  // Chen phan tu moi vao ngay sau phan tu cuoi cung
  array[size] = newElement;

  // Tang kich thuoc
  size++;
  }​
  template <typename T>
  void Vector1<T>::pop_back()
  {
  size--;
  }​
  template <typename T>
  void Vector1<T>::insert(int pos, T newElement)
  {
  // Gap doi dung luong neu vector day
  if (size == capacity)
  expand(2 * size);

  // Dich cac phan tu sang phai de tao cho trong cho viec chen
  for (int i = size; i > pos; i--)
  array[i] = array[i - 1];

  // Dat phan tu moi vao vi tri chen
  array[pos] = newElement;

  // Tang kich thuoc
  size++;
  }
  template <typename T>
  void Vector1<T>::erase(int pos)
  {
  // Dich cac phan tu sang trai de lap day cho trong de lai do viec xoa
  for (int i = pos; i < size - 1; i++)
  array[i] = array[i + 1];

  // Giam kich thuoc
  size--;
  }
  template <typename T>
  void Vector1<T>::clearn()
  {
  size = 0;
  }


  int main()
  {
  Vector1<int> a;
  a.push_back(1);
  a.push_back(2);
  a.pop_back();
  a.insert(0,2);
  a.clearn();
  return 0;
  }

  Mọi người ơi giúp em fix lỗi với ạ.
  Lỗi như thế này ạ.
  \Vector1.cpp:43:1: error: redeclaration of 'Vector1<T>::Vector1(int)' may not have default arguments [-fpermissive]
  43 | Vector1<T>::Vector1(int initCapacity = 100)
  | ^~~~~~~~~~
  .\Vector1.cpp:55:1: error: invalid use of template-name 'Vector1' without an argument list
  55 | Vector1 &operator=(Vector1 &rhs)
  | ^~~~~~~
  .\Vector1.cpp:55:1: note: class template argument deduction is only available with '-std=c++17' or '-std=gnu++17'
  .\Vector1.cpp:6:7: note: 'template<class T> class Vector1' declared here
  6 | class Vector1
  | ^~~~~~~
  .\Vector1.cpp:82:1: error: 'T' does not name a type
  82 | T & operator[](int index)
  | ^
  .\Vector1.cpp:98:3: error: '\U0000200b' does not name a type
  98 | }âm
  |
  .\Vector1.cpp:103:3: error: '\U0000200b' does not name a type
  103 | }âm
  |

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  1,005

  C++ Code:
  1. #include <bits/stdc++.h>
  2. #include<iostream>
  3. using namespace std;
  4.  
  5. template <typename T>
  6. class Vector1
  7. {
  8. private:
  9.     int size; // bien luu do dai cua vector
  10.     int capacity; // bien luu dung luong cua vector
  11.     T *array; // tao con tro chua mang
  12.     void expand(int newCapacity); // ham tang dung luong vector
  13. public:
  14.     Vector1(int initCapacity=100); // ham tao vector
  15.     ~Vector1(); // ham huy vector
  16.     Vector1 &operator=(const Vector1 &rhs); // ham nap chong toan tu gan
  17.     int Size(); // ham tra ve kich thuoc
  18.     bool empty(); // ham kiem tra vector giong
  19.     T &operator[](int index); // ham nap chong toan tu truy cap chi so vector
  20.     void push_back(T newElement); // ham day phan tu vao cuoi vector
  21.     void pop_back(); // ham xoa phan tu cuoi vector
  22.     void insert(int pos, T newElement); // ham them phan tu vao vi tri pos
  23.     void erase(int pos); // ham xoa phan tu tai vi tri pos
  24.     void clearn(); // ham xoa tat ca cac phan tu vector
  25. };
  26.  
  27. template <typename T>
  28. void Vector1<T>::expand(int newCapacity)
  29. {
  30.     if (newCapacity <= size)
  31.         return;
  32.     T * old = array; // old tro toi mang cu
  33.     array = new T[newCapacity]; // array tro toi mang moi
  34.     for (int i = 0; i < size; i++)
  35.         array[i] = old[i]; // sao chep phan tu tu mang cu sang mang moi
  36.     delete[] old; // xoa mang cu
  37.     capacity = newCapacity; // dat dung luong moi
  38. }
  39.  
  40. template <typename T>
  41. Vector1<T>::Vector1(int initCapacity)
  42. {
  43.     size = 0;
  44.     capacity = initCapacity;
  45.     array = new T[capacity];
  46. }
  47.  
  48. template <typename T>
  49. Vector1<T>::~Vector1()
  50. {
  51.     delete[] array;
  52. }
  53.  
  54. template <typename T>
  55. Vector1<T> &Vector1<T>::operator=(const Vector1 &rhs)
  56. {
  57.     if (this != &rhs) // ngan can tu sao chep
  58.     {
  59.         delete[] array; // xoa mang hien tai
  60.         size = rhs.size; // dat kich thuoc moi
  61.         capacity = rhs.capacity; // dat dung luong moi
  62.         array = new T[capacity]; // tao mang moi
  63.  
  64.         // Sao chep cac phan tu tu phai sang trai
  65.         for (int i = 0; i < size; i++)
  66.             array[i] = rhs.array[i];
  67.     }
  68.     return *this; // tra ve vector ve trai sau khi gan xong
  69. }
  70.  
  71. template <typename T>
  72. int Vector1<T>::Size()
  73. {
  74.     return size;
  75. }
  76.  
  77. template <typename T>
  78. bool Vector1<T>::empty()
  79. {
  80.     return (size == 0);
  81. }
  82.  
  83. template <typename T>
  84. T & Vector1<T>::operator[](int index)
  85. {
  86.     return array[index];
  87. }
  88.  
  89. template <typename T>
  90. void Vector1<T>::push_back(T newElement)
  91. {
  92.     // Gap doi dung luong neu vector day
  93.     if (size == capacity)
  94.         expand(2 * size);
  95.     // Chen phan tu moi vao ngay sau phan tu cuoi cung
  96.     array[size] = newElement;
  97.     // Tang kich thuoc
  98.     size++;
  99. }
  100.  
  101. template <typename T>
  102. void Vector1<T>::pop_back()
  103. {
  104.     size--;
  105. }
  106.  
  107. template <typename T>
  108. void Vector1<T>::insert(int pos, T newElement)
  109. {
  110.     // Gap doi dung luong neu vector day
  111.     if (size == capacity)
  112.         expand(2 * size);
  113.  
  114.     // Dich cac phan tu sang phai de tao cho trong cho viec chen
  115.     for (int i = size; i > pos; i--)
  116.         array[i] = array[i - 1];
  117.  
  118.     // Dat phan tu moi vao vi tri chen
  119.     array[pos] = newElement;
  120.  
  121.     // Tang kich thuoc
  122.     size++;
  123. }
  124.  
  125. template <typename T>
  126. void Vector1<T>::erase(int pos)
  127. {
  128.     // Dich cac phan tu sang trai de lap day cho trong de lai do viec xoa
  129.     for (int i = pos; i < size - 1; i++)
  130.         array[i] = array[i + 1];
  131.  
  132.     // Giam kich thuoc
  133.     size--;
  134. }
  135.  
  136. template <typename T>
  137. void Vector1<T>::clearn()
  138. {
  139.     size = 0;
  140. }
  141.  
  142. int main()
  143. {
  144.     Vector1<int> a;
  145.     a.push_back(1);
  146.     a.push_back(2);
  147.     a.pop_back();
  148.     a.insert(0,2);
  149.     a.clearn();
  150.     return 0;
  151. }
  .
  .

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  620

  Trong code trên của MHoang
  Đã sửa dòng 41 thành
  Vector1<T>::Vector1(int initCapacity)
  Đã bỏ đi "= 100"
  Có 1 lỗi logic ở dòng 30
  Sao lại là newCapicity <= size
  Phải là newCapacity <= capacity chứ
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi khoaph : 06-12-2021 lúc 02:41 PM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2021
  Bài viết
  2

  Dạ em cảm ơn.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn