1,Hoàn chỉnh lớp Vector với những phép tính cộng , trừ, nhân/chia với số vô hướng, nhân vô hướng và so sánh bằng nhau
2,Dựa trên cấu trúc List hãy xây dựng lớp đối tượng List với các hàm thành viên cần thiết
Giúp em với ạ .. em cảm ơn <3