mọi người ơi có thể giúp em hướng làm bài này không ạ,

NỘI DUNG YÊU CẦU:
Hãy viết chương trình để thực hiện các công việc sau:
1. Tạo mảng các ký tự như sau: MSSV của em là : 030536200130 Họ tên: Nguyễn Thị Như Ngọc
Ho va ten: *. Ma so sinh vien: #. Day la bai thi cuoi ky mon co so tin hoc.
2. Thay thế ký tự ‘*’ bằng họ và tên của sinh viên. Họ tên sinh viên là tiếng Việt không dấu, là họ tên thật của sinh
viên làm bài thi.
3. Thay thế ký tự ‘#’ bằng mã số sinh viên. Mã số sinh viên là mã số thật của sinh viên làm bài thi.
4. In kết quả ra màn hình.
Ho va ten sinh vien: Nguyen Van A. Ma so sinh vien: 12020021. Day la bai thi cuoi ky mon co so tin hoc.
5. Vẽ lưu đồ thuật toán tìm và thay thế ký tự “#”” bằng mã số sinh viên. Xuất lưu đồ dưới dạng file pdf.