Em ngu môn này quá nên mong ac giúp giải dùm bài tập dưới giúp e với al, em không biết viết chương trình :(((
Câu 1: Viết chương trình đếm số lần xuất hiện của một từ trong chuỗi.
Ví dụ: > BAI TAP SO 9 > Nhap chuoi: Hoc dai hoc khong kho > Nhap tu: hoc > Xuat: hoc xuat hien 2 lan > KET THUC

Câu 2: Viết chương trình nhập vào một mảng có 10 chữ số và cho biết mảng này có phải là một mã số ISBN hợp lệ hay không. Mã số xuất bản ISBN có đúng 10 chữ số. Việc xác định tính hợp lệ của mã số ISBN được thực hiện như sau: - Nhân mỗi chữ số từ chữ số đầu tiên tới chữ số thứ chín với trọng số giảm dần từ 10 xuống 2 tương ứng. - Tổng của các phép nhân nói trên cộng với chữ số thứ mười phải chia hết cho 11; nếu phép chia này có dư, số ban đầu không phải là mã số ISBN hợp lệ. Viết chương trình nhập vào một mảng có 10 chữ số và cho biết mảng này có phải là một mã số ISBN hợp lệ hay không.