ai đó xem giúp mình code về giải thuật với sau nó chỉ ra đúng selection sort còn Insertion Sort thì ra sai dù mình chạy thử 2 file riêng thì ra đúng nhưng rap lại thì chỉ nhận 1 giải thuật thôi
Bn nào coi và giúp mình sửa lại (nếu bít) dùm mình ạ.
Xin cảm ơn rất nhiều ạ!!!
Code:
#include<stdio.h>
int main(){
  int i, j, count, temp, number[50], min;
  int dem1,temp1 ,k,h;
int dem;
  printf(" Vui long nhap so phan tu: ");
  scanf("%d",&count);

  printf("Nhap %d phan tu: ", count);
  // vong lap de lay dc so phan tu trong mang
 
  for(i=0;i<count;i++)
   scanf("%d",&number[i]);
   
	 
 //printf("Mang ban dau:%d\n",number[i]);
  // selection sort 
  
  printf("\nSelection Sort:");
  
  { for(i=0;i<count;i++){

	{
  	min=i;
  		temp=number[i];
   j= i;
   for(j=i+1;j<count;j++){
     if(number[j]<number[min]){
     	min=j;
     	}
     	}
     	
     	if(min != number[i]){
     	printf("\n ==>Trao doi phan tu: [%d,%d ]", number[i],number[min]);
      temp=number[min];
      number[min]=number[i];
      number[i]=temp;
      dem++;
     }
     
     
     
     
     printf("\n Vong lap thu %d" ,(i+1));
     printf("\n [");
    // Duyet qua tat ca phan tu
    for (j = 0; j < count; j++) {
      printf(" %d",number[j]);
    }
    
    printf("]\n");
    }
   }
  
  printf("\nMang sau khi sap xep:");
  for(j=0;j<count;j++){
  	
   printf(" %d",number[j]);
}
printf("\nSo lan hoan doi vi tri:%d",dem);
}

 printf("\n Insertion Sort:");
  
 for(i=1;i<count;i++){
  	// chon mot gia tri de chen
   temp=number[i];
   j= i;
    // kiem tra xem so lien truoc co lon hon gia tri duoc chen khong
   while(j > 0 && number[j-1] > temp){
     number[j]=number[j-1];
     j--;
     printf("\n Di chuyen phan tu:%d",number[j]);
   }
   
   if(number[j] !=number[i]){
   	printf("\nChen phan tu:%d", temp );
   	
   number[j]=temp;
   dem1++;
  }
  printf("\n Vong lap thu %d" ,(i));
     printf("\n [");
    // Duyet qua tat ca phan tu
    for (j = 0; j < count; j++) {
      printf(" %d",number[j]);
    }
    printf("]\n");
  }
//Displaying the sorted array

  printf("\n mang sau khi sap xep: ");
  for(i=0;i<count;i++){
   printf(" %d",number[i]);
   }
   
printf("\nSo lan hoan doi vi tri:%d",dem1);

 
  return 0;
}Giaithuat.c