Giả sử bạn nhập giá trị đầu bằng -1. -->am=1 và quay lại tt:
Giá trị 2 bạn nhặp là -2---> âm sẽ=2 và quay lại tt:
Giá trị 3 bạn nhập bằng -3--> âm sẽ =3 và quay lại tt:
tiếp theo bạn muốn kết thúc, bạn nhập k. Nhưng lúc này n vẵn bằng -3, nên thỏa mãn if (n<0)
am++; nên---> am=4
thanks bạn nhiều hén !minhf hiểu rồi!