Nhập vào một danh sách họ tên nhân viên từ bàn phím và đồng thời lưu danh sách nhân viên đó đã được sắp xếp vào tập tin nhanvien?
Nên kết hợp các câu lệnh nào để giải quyết được vấn đề này ạ?