Các bạn Đoạn code của mình, Ma trận S khi chạy tất cả giá trị đều bằng 0. vì sao nhỉ
Đề bài: Viết chương trình nhập vào 2 ma trận A và B có cấp m,. In 2 ma trận lên màn hình. Tổng hai ma trận A và B là ma trận C được tính bởi công thức :
c = a + b ( i = 0,1,2,...,m-; j=0,1,2,...,n-1)
i,j i,j i,j

#include <iostream>
#include<time.h>
#include<stdlib.h>
#define max 100
#include <conio.h>
using namespace std;
void input(int array[max][max], int m, int n){
for(int i = 0; i<m; i++){
for(int j = 0; j<n; j++){
array[i][j] = rand()%100;
}
}
}
void output(int array[max][max], int m,int n){
for(int i = 0; i<m; i++){
for(int j = 0; j<n; j++) {
cout<<array[i][j]<<"\t";
}
cout<<"\n" ;
}
}

void Sum(int c[max][max], int a[max][max], int b[max][max], int m, int n){
for(int i = 0; i<m; i++){
for(int j = 0; j<n; j++) {
c[i][j] = a[i][j] + b[i][j] ;
}
}

}
void showSum(int c[max][max], int m, int n) {
for(int i = 0; i<m; i++){
for(int j = 0; j<n; j++) {
cout<<c[i][j]<<"\t";
}
cout<<"\n";
}
}


int main(int argc, char** argv) {
srand(time(NULL));
int m,n;
cout<<"Input m: ";
cin>>m;
cout<<"Input n: ";
cin>>n;
int a[max][max], b[max][max], c[max][max];

cout<<"\nInput MT1: \n";
input(a,m,n);
output(a,m,n);

cout<<"\nInput MT2: \n";
input(b,m,n);
output(b,m,n);

cout<<"\nSum = \n";
Sum(a,b,c,m,n);
showSum(c,m,n);
return 0;
}

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 10-04-2022 lúc 09:41 PM - - -

À mình mò ra được rồi,dành cho các bạn sau thì các bạn sửa đoạn
void Sum(int c[max][max], int a[max][max], int b[max][max], int m, int n)
thành
void Sum(int a[max][max], int b[max][max],int c[max][max], int m, int n)
nhé