trong mạng LAN tôi có cài nhiều 2 đến 3 cái sql sever nhưng khi dùng lệnh sqlcmd -L chỉ thấy mỗi 1 máy chủ tại vị trí sử dụng lệnh này, tại sao lệnh sqlcmd -L không thấy các máy chủ sql sever khác trong mạng LAN ?