Em muốn hỏi về cách để nhập (cin) ngày tháng năm dạng dd/mm/yy trong c++ ạ
VD nhập 20/5/2022 in ra 21/5/2022