Mn giúp e với ạ
Cho dãy số gồm n phần tử và k đoạn l->r
Hãy đếm trong đoạn l->r có bao nhiêu tập con có tổng là số chắn
Vd
inp: 3 2
2 4 6
1 2
1 3
out: 3
7
E cảm ơn ạ <3