HI các bạn, hẳn nhiều người làm về các dự án phần mềm đâu đó sẽ cần sử dụng input Datetime , đầu ra trả lại xem ngày hôm đó là thứ mấy trong tuần.

Mình gửi các bạn đoạn funtion giải quyết bài toán trên.Code:
CREATE FUNCTION [dbo].[NgayTrongTuan](@Ngay INT)RETURNS NVARCHAR(20)
AS
BEGIN 

--DECLARE @NgayTuan VARCHAR(10)= DATENAME(WEEKDAY,   dbo.SO_NG(@Ngay))

 
DECLARE @NgayTuan VARCHAR(10)= DATENAME(WEEKDAY,   dbo.SO_NG(@Ngay))
 
 
DECLARE @Thu NVARCHAR(20)


SELECT @Thu=
CASE @NgayTuan
			WHEN 'Monday' THEN N'Thứ hai' 
			WHEN 'Tuesday' THEN N'Thứ ba' 
			WHEN 'Wednesday' THEN N'Thứ tư' 
			WHEN 'Thursday' THEN N'Thứ năm' 
			WHEN 'Friday' THEN N'Thứ sáu' 
			WHEN 'Saturday' THEN N'Thứ bảy' 
			ELSE N'Chủ nhật'
		END
RETURN @Thu
END

Khi sử dụng chúng ta chỉ việc dùng câu lệnh đơn giản.Code:
SELECT dbo.NgayTrongTuan(NgayKy) FROM SoLieu_ThuChi
Chúc các bạn thành công


NGUỒN

https://laptrinhvacuocsong.com/BaiVi...0+Iq/0xdyejpA=