Nhờ ad tẹo, chia sẻ các bạn thư viện hỗ trợ code Netcore


Thông tin chính


Common ( Chưa lớp xử lý tiện ích về extention, Convert, Xử lý chung về datatable...)
Constants : Định nghĩa các hằng số
Core : Contains class Dependency and Register auto
Data use DBhelper to help query database, default SQL;
Excel help export data to excel. use template as xml or xls, xlsx to export data
Filter use filter data input -Resource Lib javascript, ( vuejs)
Session : use to processed session
Web : contains Report (rdlc) and register js and css to webform (cshtml)

Detail.


Required: Trước khi sử dụng ta thêm bắt buộc Jquery nếu chúng ta sử dụng component js (textbox, gridview, combobox) viết vuejs 2 và phải cấu hình đôi chút ở programe file để chương trình tự đăng ký DI , ta thêm 2 câu lệnh vào trong serive và app config sau.
builder.Services.AddConfigService(); and app.UseConfig();

Kế tiếp trong file _layout.cshtml , thêm 2 câu sau để đăng ký sử dụng javascript and css . @Html.RegisterCssFromResource() AND @Html.RegisterJsFromResource().

If you use connect db, in file config json you add source code.

"Conect": { "DB_NAME": "dbname", "IPSERVER": "localhost", "USERSQL": "sa", "PWSQL": "sa" },


Okie done, so we can use Lib c# and js


Report. sử dụng report rdlc.

để sử dụng vẽ report, chúng ta vào viusatudio market donwload report for visualstudio hoặc có thể dụng tool Report builder.

trong controller gọi Report ta khai báo sử dụng namepase: LibNetCore.Web.


trong controller ta thêm vài đoạn xử lý sau:


string rdlc = "Report/Benhnhan_Mau".rdlc"; ( Define file report)


ReportHelper rpt = new ReportHelper(rdlc); ( Classs helper processed report)


-List<ReportParameter> paramaters = new List<ReportParameter>(); ( Define report paramater if you have)


and then add paramater and datasource to report if you have


rpt.DataSouce =DataSouce ; rpt.paramaters = paramaters;


next call method export.

var kq = rpt.Export("PDF"); --Call export pdf, we can change to other paramater as excel ( xls) word, html... return byte array, web convert byte array to file save or return to views.
DATA. to used query database ( defaul SQL server), we used namepace : LibNetCore.Data, when web register config in step 1 then class Session, DbHelper Auto register DI. to used i define.

private IDbHelper _dbHelper; public DanhMucService(IDbHelper dbHelper) { _dbHelper = dbHelper; }


Lib used dapper to query so you can used it as dapper.


var parameters = new DynamicParameters(); -- Define Dynamic db


Gọi phương thức thao tác dữ liệu trong lớp DbHelper ( Đẵ được đăng ký DI auto khi config serive )


await _dbHelper.ExecuteNoneQueryAsyn(StoreProcedure, parameters); -- await _dbHelper.ExecuteQueryAsyn(b_sql); -- Execute query SQL _dbHelper.ExecuteProcedureAsyn<T1,..>(storeProcedu re); -- Execute procedure với them số truyền vào T1,T2... với T1,T2 là class Model mapping kết quả trả về của DBNuget: Install-Package LibNetCore -Version 1.1.1


Link: https://www.nuget.org/packages/LibNetCore