Item Qty Import
A 5000
B 500


Item pallet order issued remain distribute
A P1 1000 200 800 800
A P2 500 500 4200
B P3 1000 1000 500

Xin chào mọi người, e là tv mới, đang tự học C#
Em có bài toán như trên, nghĩa là từ số lượng Import của mã A, e phải chia vào từng pallet như bảng dưới, sao cho đầy pallet nhỏ rồi mới sang pallet mới
VD mã A - Pallet P1, còn lại 800, nên cột distrubute = 800
mã A - Pallet P2, còn lại 4200 dồn vào vào pallet cuối của mã A = 4200
Sang mã B - Pallet P3, còn thiếu 1000, nhưng import mã B chỉ có 500 nên distribute vào pallete 3 = 500


Em đã dùng List<plan> để có datagrid như bảng 2, việc còn lại là tính toán cột distribute.
Mong mọi ng giúp đỡ.