mọi người giúp em bài toán đường đi người giao hàng (TSP) bằng kỹ thuật Quy hoạch động
ai giúp em bài này với ạ