Chào ae call API phân trang trên datagridview trong windows form C# là như nào có phải viết riêng 1 hàm phân trang xong gọi đến không ??