Nhập một ma trận A cấp m×n các số nguyên. In ma trận dạng bảng ra màn hình.
- Tính các tổng hàng. Sắp xếp giảm dần theo tổng của mỗi hàng