Viết chương trình C++ nhập xuất hai mảng số nguyên A và B sau đó Nối mảng A vào B (không dùng mảng phụ, không được sắp xếp trước và sau) sao cho mảng sau khi nối đảm bảo theo thứ tự giảm dần.Xuất mảng sau khi nối ra màn hình.
Nhờ mọi người giúp em bài này với ạ !. Em xin cảm ơn ạ !