Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Bài tập quản lý sinh viên

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2023
  Bài viết
  1

  Mặc định Bài tập quản lý sinh viên

  Mn giúp em điền vào mấy chỗ //........... với ạ


  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  #include <iostream>
  using namespace std;

  #define MAXLIST 100
  typedef struct Sinhvien {
  char HoTen[MAXLIST];
  char MSSV[MAXLIST];
  }Sinhvien;

  typedef struct danhsachdac {
  Sinhvien dssv[MAXLIST];
  int num;
  }List;

  // Khoi tao
  void Init(List &plist) {
  plist.num=0;
  }
  // Xac dinh so nut cua danh sách
  int ListSize(List plist) {
  return plist.num;
  }
  // Kiem tra danh sách rong
  int IsEmpty(List plist) {
  return (plist.num==0);
  }
  // Kiem tra danh sách day
  int IsFull(List plist) {
  return (plist.num==MAXLIST);
  }

  // Nhap thong tin sinh vien
  void Nhapsv(Sinhvien &sv) {
  int i;
  printf("\n\t Nhap ho ten sinh vien: ");
  fflush(stdin);
  gets(sv.HoTen);
  printf("\t Nhap MSSV: ");
  fflush(stdin);
  gets(sv.MSSV);
  }

  // Nhap danh sach sinh vien
  void Nhapds(List &plist, Sinhvien &sv)
  {
  int i;
  do
  {
  printf("\n\t Nhap so luong sinh vien: ");
  scanf("%d",&plist.num);
  }
  while (plist.num<0);
  if(IsFull(plist))
  {
  printf("\n ==> Danh sach bi day!");
  return;
  }
  else
  {
  for(i=0; i<plist.num; i++)
  {
  printf("\n\t -- Nhap thong tin sinh vien thu %d -- ",i+1);
  Nhapsv(plist.dssv[i]);
  }
  }
  }

  // Xuat sinh vien
  void Xuatsv(Sinhvien sv)
  {
  int i;
  printf("\n\t Ho ten: %s",sv.HoTen);
  printf("\n\t Ma so sinh vien: %s\n",sv.MSSV);
  }

  // Xuat danh sách
  void ShowList(List plist)
  {
  if(plist.num==0)
  {
  printf("\n\t ==> Danh sach khong co sinh vien!");
  return;
  }
  else
  {
  for(int i=0;i<plist.num;i++)
  {
  printf("\n\t -- Thong tin sinh vien thu: %d --", i+1);
  Xuatsv(plist.dssv[i]);
  }
  }
  }

  // Thêm mot sinh vien moi vào danh sách
  void Insert(List &plist)
  {
  Sinhvien sv;
  int a;
  a=plist.num++;
  Nhapsv(plist.dssv[a]);
  }

  // Xoá mot sinh vien ra khoi danh sách
  int Delete(List &plist, int pos)
  {
  Sinhvien sv;
  int i;
  if(pos <0 || pos>=ListSize(plist))
  //.................
  else{
  if(IsEmpty(plist))
  //.................
  else
  {
  //..................
  }
  }
  }
  // Hieu chinh thong tin sinh vien
  void Update(List &plist, int pos)
  {
  char a[MAXLIST];
  Sinhvien sv;
  int i,tim=0;
  if(pos <0 || pos>=ListSize(plist))
  //...................
  else
  {
  if(IsEmpty(plist))
  //....................
  else
  {
  for(i=pos;i<ListSize(plist);i++)
  {
  if (strcmp(plist.dssv[i].MSSV,a))
  {
  tim=1;
  printf("\n\t <> Cap nhat thong tin sinh vien \n");
  //.................
  printf("\n\t <> Danh sach sinh vien sau khi cap nhat: \n");
  ShowList(plist);
  break;
  }
  }
  }
  }
  if(tim==0)
  printf("\n\t ==> Sinh vien co MSSV khong ton tai");
  }

  // Sap xep tang dan theo MSSV
  void SortMSSV(List &plist, Sinhvien sv)
  {
  //......................
  }

  // Tim kiem sinh vien
  int Find(List plist, char x[MAXLIST])
  {
  Sinhvien sv;
  for (int i=0;i<plist.num;i++)
  {
  if (strcmp(plist.dssv[i].MSSV,x) == 0)
  {
  //..................
  return i;
  }
  }
  //..................
  }

  // Xoa toan bo danh sach SV
  void ClearList(List &plist)
  {
  //..................
  }

  // Hàm chính
  int main(int argc, char** argv) {

  List plist;
  Sinhvien sv;
  Init(plist);

  int chon,x,i,k;
  do {
  // Nhap chon lua cua nguoi dùng
  printf("\n\t------------------ CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN DANH SACH DAC --------------------");
  printf("\n\t 1: Nhap danh sach sinh vien\n");
  //........................
  printf("\t 0: Thoat (Bam phim bat ky de tiep tuc)\n");
  printf("\t ************************************************** ***********************************");
  printf("\n\t Hay chon chuc nang: ");
  scanf("%d", &chon);

  // Thuc hien công viec cho lua chon tuong ung
  switch (chon) {
  case 1: // Nhap danh sach sinh vien
  Nhapds(plist,sv);
  printf("\n");
  getch();
  system("cls");
  break;
  case 2: // Thêm mot sinh vien moi vào danh sách
  //............
  break;
  //..................
  default: chon=0;
  break;
  }

  //getch();

  }while (chon!=0);
  return 0;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  663

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nvthoang Xem bài viết
  Mn giúp em điền vào mấy chỗ //........... với ạ


  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  #include <iostream>
  using namespace std;

  #define MAXLIST 100
  typedef struct Sinhvien {
  char HoTen[MAXLIST];
  char MSSV[MAXLIST];
  }Sinhvien;

  typedef struct danhsachdac {
  Sinhvien dssv[MAXLIST];
  int num;
  }List;

  // Khoi tao
  void Init(List &plist) {
  plist.num=0;
  }
  // Xac dinh so nut cua danh sách
  int ListSize(List plist) {
  return plist.num;
  }
  // Kiem tra danh sách rong
  int IsEmpty(List plist) {
  return (plist.num==0);
  }
  // Kiem tra danh sách day
  int IsFull(List plist) {
  return (plist.num==MAXLIST);
  }

  // Nhap thong tin sinh vien
  void Nhapsv(Sinhvien &sv) {
  int i;
  printf("\n\t Nhap ho ten sinh vien: ");
  fflush(stdin);
  gets(sv.HoTen);
  printf("\t Nhap MSSV: ");
  fflush(stdin);
  gets(sv.MSSV);
  }

  // Nhap danh sach sinh vien
  void Nhapds(List &plist, Sinhvien &sv)
  {
  int i;
  do
  {
  printf("\n\t Nhap so luong sinh vien: ");
  scanf("%d",&plist.num);
  }
  while (plist.num<0);
  if(IsFull(plist))
  {
  printf("\n ==> Danh sach bi day!");
  return;
  }
  else
  {
  for(i=0; i<plist.num; i++)
  {
  printf("\n\t -- Nhap thong tin sinh vien thu %d -- ",i+1);
  Nhapsv(plist.dssv[i]);
  }
  }
  }

  // Xuat sinh vien
  void Xuatsv(Sinhvien sv)
  {
  int i;
  printf("\n\t Ho ten: %s",sv.HoTen);
  printf("\n\t Ma so sinh vien: %s\n",sv.MSSV);
  }

  // Xuat danh sách
  void ShowList(List plist)
  {
  if(plist.num==0)
  {
  printf("\n\t ==> Danh sach khong co sinh vien!");
  return;
  }
  else
  {
  for(int i=0;i<plist.num;i++)
  {
  printf("\n\t -- Thong tin sinh vien thu: %d --", i+1);
  Xuatsv(plist.dssv[i]);
  }
  }
  }

  // Thêm mot sinh vien moi vào danh sách
  void Insert(List &plist)
  {
  Sinhvien sv;
  int a;
  a=plist.num++;
  Nhapsv(plist.dssv[a]);
  }

  // Xoá mot sinh vien ra khoi danh sách
  int Delete(List &plist, int pos)
  {
  Sinhvien sv;
  int i;
  if(pos <0 || pos>=ListSize(plist))
  //.................
  else{
  if(IsEmpty(plist))
  //.................
  else
  {
  //..................
  }
  }
  }
  // Hieu chinh thong tin sinh vien
  void Update(List &plist, int pos)
  {
  char a[MAXLIST];
  Sinhvien sv;
  int i,tim=0;
  if(pos <0 || pos>=ListSize(plist))
  //...................
  else
  {
  if(IsEmpty(plist))
  //....................
  else
  {
  for(i=pos;i<ListSize(plist);i++)
  {
  if (strcmp(plist.dssv[i].MSSV,a))
  {
  tim=1;
  printf("\n\t <> Cap nhat thong tin sinh vien \n");
  //.................
  printf("\n\t <> Danh sach sinh vien sau khi cap nhat: \n");
  ShowList(plist);
  break;
  }
  }
  }
  }
  if(tim==0)
  printf("\n\t ==> Sinh vien co MSSV khong ton tai");
  }

  // Sap xep tang dan theo MSSV
  void SortMSSV(List &plist, Sinhvien sv)
  {
  //......................
  }

  // Tim kiem sinh vien
  int Find(List plist, char x[MAXLIST])
  {
  Sinhvien sv;
  for (int i=0;i<plist.num;i++)
  {
  if (strcmp(plist.dssv[i].MSSV,x) == 0)
  {
  //..................
  return i;
  }
  }
  //..................
  }

  // Xoa toan bo danh sach SV
  void ClearList(List &plist)
  {
  //..................
  }

  // Hàm chính
  int main(int argc, char** argv) {

  List plist;
  Sinhvien sv;
  Init(plist);

  int chon,x,i,k;
  do {
  // Nhap chon lua cua nguoi dùng
  printf("\n\t------------------ CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN DANH SACH DAC --------------------");
  printf("\n\t 1: Nhap danh sach sinh vien\n");
  //........................
  printf("\t 0: Thoat (Bam phim bat ky de tiep tuc)\n");
  printf("\t ************************************************** ***********************************");
  printf("\n\t Hay chon chuc nang: ");
  scanf("%d", &chon);

  // Thuc hien công viec cho lua chon tuong ung
  switch (chon) {
  case 1: // Nhap danh sach sinh vien
  Nhapds(plist,sv);
  printf("\n");
  getch();
  system("cls");
  break;
  case 2: // Thêm mot sinh vien moi vào danh sách
  //............
  break;
  //..................
  default: chon=0;
  break;
  }

  //getch();

  }while (chon!=0);
  return 0;
  }
  Đề nghị chủ thớt bỏ code vào khung code cho dễ nhìn
  Chưa đọc hết code nhưng thấy hàm IsFull có vấn đề, trong nhapDs nếu nhập số lượng lớn hơn MAXLIST thì vẫn nhập ds bình thường

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn