Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: String và mảng song song (parallel arrays)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2023
  Bài viết
  0

  Mặc định String và mảng song song (parallel arrays)

  Số liệu về nhân viên: Mã số (kiểu char 8), tên (kiểu char 20), mức lương (kiểu double), phụ cấp (kiểu double)
  • Phát triển một chương trình C cho phép người sử dụng:
  - Thêm một nhân viên mới
  - Tìm dữ liệu về nhân viên sử dụng tên được nhập.
  - Loại bỏ một nhân viên dựa trên một mã được nhập vào
  - In danh sách theo thứ tự giảm dần theo mức lương + phụ cấp.
  C++ Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<stdlib.h>
  3. #include<string.h>
  4. #define MAXN 50
  5.  
  6. void add (char codes [] [9], char names [][21], double salaries[], double allowances[], int *pn) {
  7.     if ((*pn)==MAXN) puts ("Array is full!!!");
  8.     else {
  9.         char id[9]; char emp[21];
  10.         int s; int a;
  11.         printf ("Adding a new employ code: ");
  12.         fflush (stdin);
  13.         scanf ("%8[^\n]", id);
  14.         printf ("Adding a new employee: ");
  15.         fflush (stdin);
  16.         scanf ("%20[^\n]", emp);
  17.         printf ("Enter the salary: ");
  18.         scanf ("%d", &s);
  19.         printf ("Enter the allowance: ");
  20.         scanf ("%d", &a);
  21.         strcpy (codes[*pn], id);
  22.         strcpy (names[*pn], emp);
  23.         salaries[*pn] =s; allowances[*pn] =a;
  24.         (*pn)++;    
  25. }
  26. int find ( char code, char codes [] [9], int n ) {
  27.     int i;
  28.     for (i=0; i<n; i++) if (codes[i]==codes) return i;
  29. }
  30. void removeOne (int pos, char code[], char codes [] [9], char names [][21], double salaries[], double allowances[], int *pn ) {
  31.     if (pos<0 || pos >=*pn) return 0;
  32.     int i;
  33.     for (i=pos; i<*pn-1; i++) codes[i]==codes[i+1];
  34.     (*pn)--;
  35. }
  36. void sort (char codes [] [9], char names [][21], double salaries[], double allowances[], int n) {
  37.         int i, j;
  38.     for (i=0; i<n-1; i++)
  39.         for (j=n-1; j>i; j--) {
  40.             int cc= strcmp (codes[j], codes [j-1]);
  41.             int cn= strcmp (names[j], names [j-1]);
  42.                 if (salaries[j] + allowances[j]< salaries[j-1] + allowances[j-1])  
  43.                  {
  44.                     char c[9];
  45.                     strcpy (c, codes[j]);
  46.                     strcpy(codes [j], codes[j-1]);
  47.                     strcpy(codes[j-1], c);
  48.                     char m[21];
  49.                     strcpy (m, names[j]);
  50.                     strcpy(names [j], names[j-1]);
  51.                     strcpy(names[j-1], m);
  52.                    
  53.                     double sa = salaries[j];
  54.                     salaries[j]= salaries[j-1];
  55.                     salaries[j-1]=sa;
  56.                     double al = allowances[j];
  57.                     allowances[j]= allowances[j-1];
  58.                     allowances[j-1]=al;        
  59.                 }  
  60.         }
  61. }
  62. void print (char codes [] [9], char names [][21], double salaries[], double allowances[], int n) {
  63.     int i;
  64.     for (i=0; i<n; i++)
  65.         printf ("%-8s,%-20s, %10.2lf,%10.2lf\n", codes[i], names[i], salaries[i], allowances[i]);
  66. }
  67. int main () {
  68.     char code[MAXN] [9];
  69.     char names[MAXN][21];
  70.     double salaries[MAXN];
  71.     double allowances[MAXN];
  72.     int x;
  73.     int n=0;
  74.     int i=0;
  75.     printf ("The number of employee is: ");
  76.     scanf ("%d", &x);
  77.     for (i=1; i<=x; i++) add(codes, names, salaries, allowances, &n);
  78.     sort(codes, names, salaries, allowances, n);
  79.     print (codes, names, salaries, allowances, n);
  80.     system ("pause");
  81.     return 0;
  82. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi MHoang : 13-03-2023 lúc 09:32 AM. Lý do: Chỉnh khung mã

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  663

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Neyut24 Xem bài viết
  Số liệu về nhân viên: Mã số (kiểu char 8), tên (kiểu char 20), mức lương (kiểu double), phụ cấp (kiểu double)
  • Phát triển một chương trình C cho phép người sử dụng:
  - Thêm một nhân viên mới
  - Tìm dữ liệu về nhân viên sử dụng tên được nhập.
  - Loại bỏ một nhân viên dựa trên một mã được nhập vào
  - In danh sách theo thứ tự giảm dần theo mức lương + phụ cấp.
  C++ Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<stdlib.h>
  3. #include<string.h>
  4. #define MAXN 50
  5.  
  6. void add (char codes [] [9], char names [][21], double salaries[], double allowances[], int *pn) {
  7.     if ((*pn)==MAXN) puts ("Array is full!!!");
  8.     else {
  9.         char id[9]; char emp[21];
  10.         int s; int a;
  11.         printf ("Adding a new employ code: ");
  12.         fflush (stdin);
  13.         scanf ("%8[^\n]", id);
  14.         printf ("Adding a new employee: ");
  15.         fflush (stdin);
  16.         scanf ("%20[^\n]", emp);
  17.         printf ("Enter the salary: ");
  18.         scanf ("%d", &s);
  19.         printf ("Enter the allowance: ");
  20.         scanf ("%d", &a);
  21.         strcpy (codes[*pn], id);
  22.         strcpy (names[*pn], emp);
  23.         salaries[*pn] =s; allowances[*pn] =a;
  24.         (*pn)++;    
  25. }
  26. int find ( char code, char codes [] [9], int n ) {
  27.     int i;
  28.     for (i=0; i<n; i++) if (codes[i]==codes) return i;
  29. }
  30. void removeOne (int pos, char code[], char codes [] [9], char names [][21], double salaries[], double allowances[], int *pn ) {
  31.     if (pos<0 || pos >=*pn) return 0;
  32.     int i;
  33.     for (i=pos; i<*pn-1; i++) codes[i]==codes[i+1];
  34.     (*pn)--;
  35. }
  36. void sort (char codes [] [9], char names [][21], double salaries[], double allowances[], int n) {
  37.         int i, j;
  38.     for (i=0; i<n-1; i++)
  39.         for (j=n-1; j>i; j--) {
  40.             int cc= strcmp (codes[j], codes [j-1]);
  41.             int cn= strcmp (names[j], names [j-1]);
  42.                 if (salaries[j] + allowances[j]< salaries[j-1] + allowances[j-1])  
  43.                  {
  44.                     char c[9];
  45.                     strcpy (c, codes[j]);
  46.                     strcpy(codes [j], codes[j-1]);
  47.                     strcpy(codes[j-1], c);
  48.                     char m[21];
  49.                     strcpy (m, names[j]);
  50.                     strcpy(names [j], names[j-1]);
  51.                     strcpy(names[j-1], m);
  52.                    
  53.                     double sa = salaries[j];
  54.                     salaries[j]= salaries[j-1];
  55.                     salaries[j-1]=sa;
  56.                     double al = allowances[j];
  57.                     allowances[j]= allowances[j-1];
  58.                     allowances[j-1]=al;        
  59.                 }  
  60.         }
  61. }
  62. void print (char codes [] [9], char names [][21], double salaries[], double allowances[], int n) {
  63.     int i;
  64.     for (i=0; i<n; i++)
  65.         printf ("%-8s,%-20s, %10.2lf,%10.2lf\n", codes[i], names[i], salaries[i], allowances[i]);
  66. }
  67. int main () {
  68.     char code[MAXN] [9];
  69.     char names[MAXN][21];
  70.     double salaries[MAXN];
  71.     double allowances[MAXN];
  72.     int x;
  73.     int n=0;
  74.     int i=0;
  75.     printf ("The number of employee is: ");
  76.     scanf ("%d", &x);
  77.     for (i=1; i<=x; i++) add(codes, names, salaries, allowances, &n);
  78.     sort(codes, names, salaries, allowances, n);
  79.     print (codes, names, salaries, allowances, n);
  80.     system ("pause");
  81.     return 0;
  82. }
  Hàm removeOne để làm gì vậy?

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn