Tôi có đoạn code sau, khi chạy không thêm được dòng mới vào gridView nhờ các bạn nhặc sạn hộ:
Code:
...
     for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
      {
        try
        {
          // Thêm hàng mới vào gridView
          gridView1.AddNewRow();

          // Đặt giá trị cho các cột trong hàng mới
          int rowHandle = gridView1.GetRowHandle(gridView1.DataRowCount);
          if (gridView1.IsNewItemRow(rowHandle))
          {
            gridView1.SetRowCellValue(rowHandle, gridView1.Columns["ID"], i);
            gridView1.SetRowCellValue(rowHandle, gridView1.Columns["Name"], "Peter");
            gridView1.SetRowCellValue(rowHandle, gridView1.Columns["Age"], 35);

            // Cập nhật lại gridView
            gridView1.UpdateCurrentRow();
          }
          else
          {
            Debug.Print("Hàng mới nhất không phải là hàng mới!");
          }
        }
        catch (Exception ex)
        {
          Debug.Print("Exception ex: " + ex);
        }
      }
...