trong bộ devexpress sử dụng gridView1 để tô màu cell và nhập chữ vào cell không ? bạn pro có ví dụ demo chia sẻ với ?