Đọc dữ liệu của ma trận được lưu trong một tệp văn bản mt.txt, trong
đó mỗi dòng lưu một hàng của ma trận (không có thông tin kích
thước). Hãy đọc dữ liệu từ tệp và in ma trận ra màn hình dưới dạng
bảng. Mong mn giúp e với ạ. E xin chân thành cảm ơn.

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 20-05-2023 lúc 09:55 PM - - -

#include <stdio.h>

int main()
{
int a[50][50];
int m=1,n=0;
int c;
FILE *f;
f=fopen("mt.txt","rt");
if(f==NULL)
{
printf("Khong the mo tep");
return 1;
}
while((c=fgetc(f))!=EOF)
{
if(c=='\n') m++;
else if('0'<=c && c<='9') n++;
}
n=n/m;
printf("%d %d",m,n);
for(int i=1;i<=m;i++)
for(int j=1;j<=n;j++)
{
fscanf(f,"%d",&a[i][j]);
}
fclose(f);
for(int i=1;i<=m;i++)
for(int j=1;j<=n;j++)
{
printf("%d ",a[i][j]);
if(j==n) printf("\n");
}
return 0;
}
// E không biết mình sai ở đâu và chương trình chạy cho ra các hạng tử là 0