Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Đọc File ma trận không có kích thước

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2022
  Bài viết
  3

  Mặc định Đọc File ma trận không có kích thước

  Đọc dữ liệu của ma trận được lưu trong một tệp văn bản mt.txt, trong
  đó mỗi dòng lưu một hàng của ma trận (không có thông tin kích
  thước). Hãy đọc dữ liệu từ tệp và in ma trận ra màn hình dưới dạng
  bảng. Mong mn giúp e với ạ. E xin chân thành cảm ơn.
  // Dưới đây là code của e viết ạ:
  #include <stdio.h>

  int main()
  {
  int a[50][50];
  int m=1,n=0;
  int c;
  FILE *f;
  f=fopen("mt.txt","rt");
  if(f==NULL)
  {
  printf("Khong the mo tep");
  return 1;
  }
  while((c=fgetc(f))!=EOF)
  {
  if(c=='\n') m++;
  else if('0'<=c && c<='9') n++;
  }
  n=n/m;
  printf("%d %d",m,n);
  for(int i=1;i<=m;i++)
  for(int j=1;j<=n;j++)
  {
  if(j<n)fscanf(f,"%d",&a[i][j]);

  else fscanf(f,"%d\n",&a[i][j]);
  printf("\n%d",a[i][j]);
  }
  fclose(f);
  for(int i=1;i<=m;i++)
  for(int j=1;j<=n;j++)
  {
  printf("%d ",a[i][j]);
  if(j==n) printf("\n");
  }
  return 0;
  }

  // E không biết mình sai ở đâu và chương trình chạy cho ra các phần tử là 0

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  664

  Debug 1 chút, code của bạn sai ngay trong phần xác định kích thước mảng
  C Code:
  1. // Dưới đây là code của e viết ạ:
  2. #include <stdio.h>
  3.  
  4. int main()
  5. {
  6. int a[50][50];
  7. int m=1,n=0;
  8. int c;
  9. FILE *f;
  10. f=fopen("mt.txt","rt");
  11. if(f==NULL)
  12. {
  13. printf("Khong the mo tep");
  14. return 1;
  15. }
  16. while((c=fgetc(f))!=EOF)
  17. {
  18. if(c=='\n') m++;
  19. else if('0'<=c && c<='9') n++;
  20. }
  21. printf("%d\n", n);
  22. n=n/m;
  23. printf("kich thuoc hang=%d cot=%d\n",m,n);
  24. for(int i=1;i<=m;i++) {
  25. for(int j=1;j<=n;j++)
  26. {
  27. if(j<n)fscanf(f,"%d",&a[i][j]);
  28.  
  29. else fscanf(f,"%d\n",&a[i][j]);
  30. printf(" #%d",a[i][j]);
  31. }
  32. printf("\n");
  33. }
  34. fclose(f);
  35. printf("ma tran\n");
  36. for(int i=1;i<=m;i++)
  37. for(int j=1;j<=n;j++)
  38. {
  39. printf("%d ",a[i][j]);
  40. if(j==n) printf("\n");
  41. }
  42. return 0;
  43. }
  44. /*mt.txt
  45. 2 3 5 7
  46. 11 13 17 19
  47. 23 29 31 37
  48. Kết quả
  49. 20
  50. kich thuoc hang=3 cot=6
  51.  #0 #0 #0 #0 #-1065349112 #125
  52.  #0 #0 #0 #0 #-475150904 #127
  53.  #-1065346296 #125 #1 #127 #0 #0
  54. ma tran
  55. 0 0 0 0 -1065349112 125
  56. 0 0 0 0 -475150904 127
  57. -1065346296 125 1 127 0 0
  58.  
  59. [Program finished]
  60. */
  Code của bạn nếu gặp số 234 nó sẽ tính là 3 phần tử

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 21-05-2023 lúc 08:27 PM - - -

  Tính số dòng số phần tử
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <string.h>
  3. bool containNewline(char* s)
  4. {
  5.     int len = strlen(s);
  6.     for (;len--;) {
  7.         if (s[len] == '\n')
  8.             return true;
  9.     }
  10.     return false;
  11. }
  12. void read(FILE* f)
  13. {
  14.     char s[50];
  15.     int pt = 0;
  16.     int dong = 1;
  17.     while (fscanf(f, "%*d%[ \t\n]", s) != EOF) {
  18.         pt++;
  19.         if (containNewline(s)) {
  20.             dong++;
  21.         }
  22.     }
  23.     pt++;
  24.     printf("ptu %d dong %d", pt, dong);
  25. }
  26. int main(int argc, char *argv[])
  27. {
  28.     FILE* f = fopen("mt.txt", "r") ;
  29.     read(f);
  30. }

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 21-05-2023 lúc 08:54 PM - - -

  Sau phần tử cuối cùng đừng gõ ký tự trắng

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 22-05-2023 lúc 03:52 PM - - -

  Với code này thì không cần để tâm tới ký tự trắng sau phần tử cuối cùng
  C Code:
  1. void read3(FILE* f)
  2. {
  3.     char s[50];
  4.     int x;
  5.     int pt = 0;
  6.     int dong = 1;
  7.     char ch;
  8.     while ((ch =fgetc(f)) == ' ' || ch == '\t' || ch == '\n');
  9.     fseek(f, -1, SEEK_CUR);
  10.     bool ws = false;
  11.     int ret;
  12.     do {
  13.         if (ws) {
  14.             ret = fscanf(f, "%[ \t\n]", s);
  15.             //if (ret == EOF) break;
  16.             if (containNewline(s)) dong++;
  17.             if (ret == EOF) break;
  18.             printf("%s", s);
  19.         }
  20.         else {
  21.             ret = fscanf(f, "%d", &x);
  22.             if (ret == EOF) break;
  23.             pt++;
  24.             printf("%d", x);
  25.         }
  26.         ws = !ws;
  27.     } while (true);
  28.     if (!ws) dong--;
  29.     printf("\ndong %d ptu %d", dong, pt);
  30. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi khoaph : 21-05-2023 lúc 11:28 AM.

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn