Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 11 kết quả

Đề tài: Cách sử dụng vector dành cho newbie trong Lập trình C++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Mặc định Cách sử dụng vector dành cho newbie trong Lập trình C++

  I.Giới thiệu :

  Vector thực ra nó cũng như mãng vậy nhưng cách xài thì linh hoạt hơn nhiều, và đây là 1 số điểm nổi trội của vector so với mãng :
  - Bạn không cần phải khai báo kích thước của mãng ví dụ int A[100]..., vector có thể tự động nâng kíck thước lên.
  - Nếu bạn thêm 1 phần tử vào vector đã đầy rồi, thì vector sẽ tự động tăng kíck thước của nó lên để dành chỗ cho giá trị mới này.- Vector còn có thể cho bạn biết số lượng các phần tử mà bạn đang lưu trong nó.
  - Dùng số phần tử âm vẫn được trong vector ví dụ A-10], A[-3], rất tiện trong việc cài đặt các giải thuật cần kĩ thuật lính canh.
  II.Cách dùng vector :


  Để có thể xài vectors thì bạn phải thêm cho nó 1 header file sau :
  PHP Code:
   #include <vector> 
  và phải có
  PHP Code:
   using namespace std 
  Vì vector bản chất là thuộc STL( Standard Template Library).

  III.Cú pháp :

  Cú pháp của vector cũng rất đơn giản ví dụ :
  PHP Code:
   vector<int
  Câu lệnh trên định nghĩa 1 vector có kiểu int. Chú ý kiểu của vector được để trong 2 cái ngoặc nhọn. Vì kíck thước của vector có thể nâng lên, cho nên không cần khai báo cho nó có bao nhiêu phần tử cũng được, hoặc nếu thích khai báo thì bạn cũng có thể khai báo như sau :
  PHP Code:
   vector<intA(10); 
  Câu lệnh trên khai báo A là 1 vector kiểu int có 10 phần tử. Tuy nhiên như đã nói ở trên, mặc dù size = 10, nhưng khi bạn add vào thì nó vẫn cho phép như thường.
  Và ta cũng có thể khởi tạo cho các phần tử trong vector bằng cú pháp đơn giản như sau :
  PHP Code:
   vector<intA(102); 
  Trong câu lện trên thì 10 phần tử của vector A sẽ được khởi tạo bằng 2.

  Đồng thời ta cũng có thể khởi tạo cho 1 vector bằng giá trị của 1 vector khác, ví dụ :
  PHP Code:
   vector<intA(10,2);
           
  vector<intB(A); 
  Với dòng lệnh trên thì vector B sẽ là bản sao của vector A.
  Một số ví dụ về khai báo vector :
  PHP Code:
   vector<floatA;
          
  vector<intB(15);
          
  vector<charC(25'A'); 
  Sau đây sẽ là 1 đoạn code nhỏ mô tả cách xài vector :
  Ví dụ 1
  PHP Code:
  //Chương trình này sẽ lưu vào 2 vector "hours" và "payRate"
  //5 người employees và hour work của họ.
  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  #include <vector>       // Nhớ cái này nha !!
  using namespace std;  // Cái này nữa

  int main()
  {
     const 
  int NUM_EMPLOYEES 5;           // Number of employees
     
  vector<inthours(NUM_EMPLOYEES);      // Một vector hours kiểu int
     
  vector<doublepayRate(NUM_EMPLOYEES); // Một vector payRate kiểu
                                                                 //double
     
  int index;                             

     
  // Nhập dữ liệu
     
  cout << "Enter the hours worked by " << NUM_EMPLOYEES;
     
  cout << " employees and their hourly rates.\n";
     for (
  index 0index NUM_EMPLOYEESindex++)
     {
        
  cout << "Hours worked by employee #" << (index 1);
        
  cout << ": ";
        
  cin >> hours[index];
        
  cout << "Hourly pay rate for employee #";
        
  cout << (index 1) << ": ";
        
  cin >> payRate[index];
     }

     
  // In ra dữ liệu nhập vào
     
  cout << "\nHere is the gross pay for each employee:\n";
     
  cout << fixed << showpoint << setprecision(2);
     for (
  index 0index NUM_EMPLOYEESindex++)
     {
        
  double grossPay hours[index] * payRate[index];
        
  cout << "Employee #" << (index 1);
        
  cout << ": $" << grossPay << endl;
     }
     return 
  0;

  Output
  Code:
  Enter the hours worked by 5 employees and their hourly rates.
  Hours worked by employee #1: 10 [enter]
  Hourly pay rate for employee #1: 9.75 [enter]
  Hours worked by employee #2: 15 [enter]
  Hourly pay rate for employee #2: 8.62 [enter]
  Hours worked by employee #3: 20 [enter]
  Hourly pay rate for employee #3: 40 [enter]
  Hours worked by employee #4: 18.75 [enter]
  Hourly pay rate for employee #4: Hours worked by employee #5: 40 [enter]
  Hourly pay rate for employee #5: 15.65 [enter]
  
  Here is the gross pay for each employee:
  Employee #1: $97.50
  Employee #2: $129.30
  Employee #3: $800.00
  Employee #4: $13.50
  Employee #5: $626.00
  Press any key to continue . . .
  Chú ý về chương trình trên là cả 2 vector đều có size là 5, và chương trình sẽ dùng vòng lặp for để lưu các giá trị của cả 2 vector :
  PHP Code:
  for (index 0index NUM_EMPLOYEESindex++)
     {
        
  cout << "Hours worked by employee #" << (index 1);
        
  cout << ": ";
        
  cin >> hours[index];
        
  cout << "Hourly pay rate for employee #";
        
  cout << (index 1) << ": ";
        
  cin >> payRate[index];
     } 


  IV.Cách sử dụng hàm thành viên của vector "push_back" :


  Chú ý bạn không thể dùng toán tử [] để truy xuất các phần tử mà nó không tồn tại, nghĩa là ví dụ vector size = 10, mà bạn truy xuất 11 là banh xác. Để thêm vào 1 giá trị cho vector mà nó không có size trước hoặc đã full thì ta dùng hàm thành viên "push_back". Ví dụ :
  PHP Code:
   A.push_back(25); 
  Với câu lệnh trên thì giả sử ta đang có 1 vector A kiểu int, với size bao nhiêu đó, nếu nó chưa full thì 25 sẽ thay cho phần tử cuối cùng. Còn nếu không full thì nó sẽ tạo 1 chỗ mới dành cho thằng 25 này. Đoạn code dưới đây sẽ mô tả cách dùng của hàm push_back này :
  Ví dụ 2:
  PHP Code:

  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  #include <vector>    // Needed to define vectors
  using namespace std;

  int main()
  {
     
  vector<inthours;      // hours bây h là vector rỗng
     
  vector<doublepayRate// payRate cũng là 1 vector rỗng
     
  int numEmployees;       
     
  int index;              

     
  // Lấy số lượng employees
     
  cout << "How many employees do you have? ";
     
  cin >> numEmployees;

     
  // Nhập dữ liệu
     
  cout << "Enter the hours worked by " << numEmployees;
     
  cout << " employees and their hourly rates.\n";
     for (
  index 0index numEmployeesindex++)
     {
        
  int tempHours;    // To hold the number of hours entered
        
  double tempRate;  // To hold the payrate entered

        
  cout << "Hours worked by employee #" << (index 1);
        
  cout << ": ";
        
  cin >> tempHours;
        
  hours.push_back(tempHours);      // Thêm phần tử vào vector hours.
        
  cout << "Hourly pay rate for employee #";
        
  cout << (index 1) << ": ";
        
  cin >> tempRate;
        
  payRate.push_back(tempRate);  // Thêm phần tử vào vector payRate
     
  }

     
  //In ra giá trị 
     
  cout << "Here is the gross pay for each employee:\n";
     
  cout << fixed << showpoint << setprecision(2);
     for (
  index 0index numEmployeesindex++)
     {
        
  double grossPay hours[index] * payRate[index];
        
  cout << "Employee #" << (index 1);
        
  cout << ": $" << grossPay << endl;
     }
     return 
  0;

  Output
  Code:
  How many employees do you have? 3 [enter]
  Enter the hours worked by 3 employees and their hourly rates.
  Hours worked by employee #1: 40 [enter]
  Hourly pay rate for employee #1: 12.63 [enter]
  Hours worked by employee #2: 25 [enter]
  Hourly pay rate for employee #2: 10.35 [enter]
  Hours worked by employee #3: 45 [enter]
  Hourly pay rate for employee #3: 22.65 [enter]
  
  Here is the gross pay for each employee:
  Employee #1: $505.20
  Employee #2: $258.75
  Employee #3: $1019.25
  Press any key to continue . . .
  V.Xác định kíck thước của vector thông qua hàm size():

  Không giống với mãng, dùng vector ta có thể thông báo được kíck thước hiện thời mà nó đang có với cú pháp cực kì đơn giản như sau :
  PHP Code:
   int numberValues A.size() 
  Ví dụ 3
  PHP Code:
  #include <iostream>
  #include <vector>
  using namespace std;

  // Function prototype
  void showValues(vector<int>);

  int main()
  {
     
  vector<intvalues;

     
  // Thêm vào vector values 7 giá trị
     
  for (int count 0count 7count++)
        
  values.push_back(count 2);
     
     
  //In ra kết quả
     
  showValues(values);
     return 
  0;
  }

  //**************************************************
  // Chú ý định nghĩa của hàm showValues            *
  // Hàm này nhận vector kiểu int là đối, và giá trị      *
  // của 1 phần tử sẽ được in ra     *                          *
  //**************************************************

  void showValues(vector<intvect)
  {
     for (
  int count 0count vect.size(); count++)
        
  cout << vect[count] << endl;

  Output
  Code:
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  Press any key to continue . . .
  VI.Xoá 1 phần tử trong vector bằng hàm thành viên pop_back
  Cú pháp cũng đơn giản như sau :
  PHP Code:
  A.pop_back(); 
  Và sau đây là ví dụ về cách xài :
  ví dụ 4
  PHP Code:
  // Chương trình này mô tả cách xài của hàm pop_back() 
  #include <iostream>
  #include <vector>
  using namespace std;

  int main()
  {
     
  vector<intvalues;

     
  //Thêm dữ liệu vào vector values.
     
  values.push_back(1);
     
  values.push_back(2);
     
  values.push_back(3);
     
  cout << "The size of values is " << values.size() << endl;
     
     
  //Xoá là đây!!.
     
  cout << "Popping a value from the vector...\n";
     
  values.pop_back();
     
  cout << "The size of values is now " << values.size() << endl;
     
     
  // Xoá tiếp.
     
  cout << "Popping a value from the vector...\n";
     
  values.pop_back();
     
  cout << "The size of values is now " << values.size() << endl;
     
     
  //Xoá nữa, xoá cho hết thì thôi ^^.
     
  cout << "Popping a value from the vector...\n";
     
  values.pop_back();
     
  cout << "The size of values is now " << values.size() << endl;
     return 
  0;


  Output

  Code:
  The size of values is 3
  Popping a value from the vector...
  The size of values is now 2
  Popping a value from the vector...
  The size of values is now 1
  Popping a value from the vector...
  The size of values is now 0
  Press any key to continue . . .
  VII. Dùng hàm thành viên clear() để xoá sạch sẽ các phần tử của vector
  Nếu muốn diệt cỏ tận gốc thì dùng hàm clear với cú pháp như sau :
  PHP Code:
   A.clear(); 
  Ví dụ 5
  PHP Code:
  // Mô tả cách dùng hàm clear().
  #include <iostream>
  #include <vector>
  using namespace std;

  int main()
  {
     
  vector<intvalues(100);

     
  cout << "The values vector has "
          
  << values.size() << " elements.\n";
     
  cout << "I will call the clear member function...\n";
     
  values.clear();
     
  cout << "Now, the values vector has "
          
  << values.size() << " elements.\n";
     return 
  0;

  Code:
  The values vector has 100 elements.
  I will call the clear member function...
  Now, the values vector has 0 elements.
  Press any key to continue . . .
  VII. Dùng hàm thành viên empty() để kiểm tra xem vector có rỗng hay không

  Để xác định vector có rỗng hay không ta dùng hàm thành viên empty(), hàm này trả về true nếu vector rỗng, và false ngược lại. Cú pháp :
  PHP Code:
  if(A.empty() == true){
         
  cout << "No values in A \n";

  Ví dụ 7
  PHP Code:
  // This program demonstrates the vector's empty member function.
  #include <iostream>
  #include <vector>
  using namespace std;

  // Function prototype
  double avgVector(vector<int>);

  int main()
  {
     
  vector<intvalues;  // Khai báo vector values kiểu int
     
  int numValues;       // số lượng pần tử
     
  double average;      // biến lưu giá trị trung bình

     // Lấy số lượng phần tử để tính trung bình
     
  cout << "How many values do you wish to average? ";
     
  cin >> numValues;
     
     
  // Lưu giá trị vào vector.
     
  for (int count 0count numValuescount++)
     {
        
  int tempValue;
        
  cout << "Enter a value: ";
        
  cin >> tempValue;
        
  values.push_back(tempValue);
     }
     
     
  // Tính giá trị trung bình và in ra.
     
  average avgVector(values);
     
  cout << "Average: " << average << endl;
     return 
  0;
  }

  //*************************************************************
  // Hàm argVector này sẽ nhận 1 đố số là 1 vector                         *
  // kiểu int. hàm này trả về giá trị trung bình của các phần tử    *
  // của vector. Nếu vector rỗng thì lỗi sẽ được báo, 
  //và hàm trả về 0.0       *
  //*************************************************************

  double avgVector(vector<intvect)
  {
     
  int total 0;    //Tổng
     
  double avg;       // giá trị trung bình

     
  if (vect.empty()) //kiểm tra xem vector có rỗng không
     
  {
        
  cout << "No values to average.\n";
        
  avg 0.0;
     }
     else
     {
        for (
  int count 0count vect.size(); count++)
           
  total += vect[count];
        
  avg total vect.size();
     }
     return 
  avg;

  Output 1
  Code:
  How many values do you wish to average? 5 [enter]
  Enter a value: 12 [enter]
  Enter a value: 18 [enter]
  Enter a value: 3 [enter]
  Enter a value: 7 [enter]
  Enter a value: 9 [enter]
  Average: 9
  Press any key to continue . . .
  Output 2
  Code:
  How many values do you wish to average? 0 [enter]
  No values to average.
  Average: 0
  Press any key to continue . . .
  Một số hàm khác và chức năng

  - at(element)
  : Trả về giá trị của phần tử thứ element của vector. Ví dụ :
  PHP Code:
   x A.at(5); 
  - capacity() : Trả về số lượng các phần tử mà vector đang lưu trữ. Ví dụ :
  PHP Code:
   x A.capacity(); 
  - reverse() : Đảo thứ tự của các phần tử( phần tử đầu thành phần tử cuối...) Ví dụ :
  PHP Code:
  A.reverse(); 
  - swap(vertor2); : Đổi chỗ nội dung của vector1 với vector2. Ví dụ :
  PHP Code:
   vect1.swap(vect2); 
  - resize(elements, value) : Định nghĩa lại kíck thước bằng elements, mỗi elements này sẽ được khởi tạo với giá trị là value. Ví dụ :
  PHP Code:
   A.resize(5,1); 
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 11-01-2008 lúc 10:36 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Sơn La
  Bài viết
  133

  Tối ưu được nếu phải viết stack , chương trình sẽ sáng và ngắn gọn hơn.
  Phải vậy không rox_rock?
  Nhưng nếu như trên thì cái hàm capacity() mà cho giới hạn của từng loại thì nó sẽ không hay bằng stack.
  Trao đổi kiến thức sẽ giúp ta tiếp cận nhanh với kiến thức.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Không phải vậy đâu NT à, cái hàm đó không phải giới hạn từng loại, cái đó do mình ít dùng và đọc cũng ẩu nên ghi nhầm, nó thực ra là số phần tử hiện tại của vector thôi. Mình cũng chưa hiểu nó với thằng size() có gì khác nhau, để có gì mình coi lại sau. Nếu so với stack thì mình nghĩ vector dùng thoải mái hơn, chú ý là size nó có thể tăng lên tuỳ theo dữ liệu. Bổ sung thêm phần mãng 2 chiều :

  VIII.Mãng 2 chiều với Vector
  PHP Code:
  #include <iostream>
  #include <vector>

  using namespace std;

  int main()
  {
    
  vectorvector<int> > matrix(3vector<int>(2,0));    
    
    for(
  int x 03x++)
      for(
  int y 02y++)
        
  matrix[x][y] = 1;
      
    
    for(
  int x 03x++)
      for(
  int y 02y++)
        
  cout << matrix[x][y];
      
  cout << '\n';
    
    
  system("pause"); 
    return 
  0;


 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Sơn La
  Bài viết
  133

  Nếu là mảng hai chiều, như vậy có lẽ không dùng được hàm push_back(); đúng không?Nếu dùng thì nguyên lý của nó như thế nào?
  Giả sử mảng nếu dùng hàm push_back();
  hàng 0: 1; 2; 3; 4
  hang 2: 3; 4
  hang 3: 8; 9; 8
  ???
  Cảm ơn rox_rock nhé,để mình test rồi trao đổi thêm sau vậy.
  Trao đổi kiến thức sẽ giúp ta tiếp cận nhanh với kiến thức.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Dùng push_back có lẽ được, nhưng chắc phải push từ thằng trong ra, vấn đề là mình cảm thấy nếu đã là ma trận 2 chiều thì không cần hàm này làm gì, chỉ cần thao tác như mãng là đủ rồi, ý mình là cái lợi của nó là size, và bộ nhớ. Dùng con trỏ cũng được nhưng bug thì khó mà tránh khỏi. Chính vì nó đơn giản, mà cách dùng không khác mãng cho nên mình thấy nó hiệu quả vậy thôi mà hì hì !mình cũng newbie làm sao viết ra cái phức tạp được !^^!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Nơi ở
  homeless
  Bài viết
  15

  Mặc định Cách sử dụng vector dành cho newbie trong Lập trình C++

  - reverse() : Đảo thứ tự của các phần tử( phần tử đầu thành phần tử cuối...) Ví dụ :
  PHP Code:
  A.reverse(); 

  Anh R_R cho hỏi hàm này xài sao để đảo thứ tự vậy

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Hic, sorry em, anh nhầm cái đó của link list, vector không có reverse nó chỉ có reserve thôi T_T. Còn tác dụng của reserve thì để tránh vector nó tự cấp phát các vùng nhớ không cần thiết, và hồi lúc anh viết cái này anh cũng chẳng hiểu size() và capacity() nó khác nhau chỗ nào ! Ví dụ thì anh cho em đây, nếu ko có reserve thì capacity nó sẽ là 4 :
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <vector>
  3.  
  4. using namespace std;
  5.  
  6. int main()
  7. {
  8.     vector< int > my_vect;
  9.     my_vect.reserve( 3 );
  10.     my_vect.push_back( 1 );
  11.     my_vect.push_back( 2 );
  12.     my_vect.push_back( 3 );
  13.  
  14.     cout << my_vect.capacity() << "\n";
  15.  
  16.     return 0;
  17. }

 8. #8
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Bài viết
  41

  Để reverse một range nói chung trong stl thì sử dụng hàm reverse của thư viện algorithm
  void reverse( iterator start, iterator end );

  Thật không hiểu sao thằng vector lại đặt tên cái hàm đó là reverse, sao không để một cái tên là setcapacity hay cái gì đó tương tự mà lại đi dùng cái tên dễ gây nhầm lẫn này.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  reverse khác reserve mà zxc ! Theo tui nghĩ có lẽ là do tên thư viện chuẩn nó cần có 1 cái gì đó đặc biệt và cùng theo 1 style nên nó chỉ dùng duy nhất 1 từ mà thôi.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  2

  Em xin phép thêm tí vào cái này :
  Ngoài ra còn có pop_back :xóa đi 1 phần tử cuối dãy ,insert() cho phép thêm 1 phần tử vào danh sách , erase() xóa đi 1 phần tử hay nhiều ptu ở vị trí bất kì ,nhưng 2 cái hàm này thì thời gian chạy phụ thuộc vào số phần tử của dãy ->ít dùng khi ta cần chèn nhiều , hay xóa linh tinh
  Mà sự khác biệt giữa 2 hàm reserve() và capacity() là anh em cứ check cái code ở dưới sẽ hiểu ngay :
  C++ Code:
  1.    #include<vector>
  2.    #include<iostream>
  3.   int main(int argc , char **argc)
  4.    {
  5.       vector<int >so1,so2[10];
  6.       so1.reserve(10);
  7.       cout <<"\nkich thuoc toi da:"<<so1.capacity()<<"\n kich thuoc hien tai "<<so1.size()<<endl ;
  8.      cout<<"\n kich thuoc hien tai cua mang 2 "<<so2.size()<<endl ;
  9.       return 0 ;
  10.     }

  Vui lòng bỏ code vào thẻ code !
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 28-10-2008 lúc 04:27 AM.
  [COLOR="Red"]Tán Gái (Gái) = (Tán) [ Xinh <-[Được ... Ko đỡ dc ] & Tuổi <- [15..20]][/COLOR]
  Thà 1 phút huy hoàng còn hơn 1 đời làm "scrips kids"

Các đề tài tương tự

 1. lỗi no matching function for call to `vector::vector(vector)'
  Gửi bởi ngonchanloi89 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 10-11-2013, 11:25 AM
 2. Mã nguồn C Lỗi cách nhập vector<vector<string>>
  Gửi bởi trionlinestudy trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-03-2013, 10:39 PM
 3. Thủ thuật C++ Khởi tạo một vector của vector at compile time.
  Gửi bởi rox_rook trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 17-01-2011, 08:51 AM
 4. Kỹ thuật C++ Vector, thêm một phần tử vào vector
  Gửi bởi ngductong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 30-05-2010, 11:33 PM
 5. vector trong lập trình OOP là gì? vector trên C++ là gì?
  Gửi bởi tunglong123 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 01-05-2009, 12:03 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn