Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: cung cấp cho các anh em 1 phương pháp làm menu trên c((mã nguồn mở))-jacking_nguyen

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  18

  Mặc định cung cấp cho các anh em 1 phương pháp làm menu trên c((mã nguồn mở))-jacking_nguyen

  các pác nào càn code thì cứ liên hệ nhé
  đây là một số code cơ bản làm menu :

  code

  Code:
  #include<iostream.h>
  	#include<conio.h>
  	#include<stdlib.h>
  	#include<stdio.h>
  	#include<string.h>
  	struct cata
  	 {char ten[20];
  	 int ngs;
  	 int ths;
  	 int ns;
  	 float lg;
  	 int sl;
  	 };
  	void swap(cata &a,cata &b)
  	{cata tam;
  	 tam=a;a=b;b=tam;
  	};
  	class aa
  	{cata ng[30];
  	 public:
  		aa(cata *);
  		void menu();
  		void load();
  		void save();
  		void input();
  		void list();
  		void append();
  		void edit();
  		void search();
  		void display(int);
  		void sort();
  	};
  	aa::aa(cata *p)
  	{for(int i=0;i<30;i++)
  	 ng[i]=p[i];
  	};
  	void aa::menu()
  	{int choice;
  	 char tenf;
  	 do{cout<<"\t\t\t ---MENU---\n";
  	  cout<<"\t\t\t| 1.input |\n";
  	  cout<<"\t\t\t| 2.save  |\n";
  	  cout<<"\t\t\t| 3.list  |\n";
  	  cout<<"\t\t\t| 4.append |\n";
  	  cout<<"\t\t\t| 5.edit  |\n";
  	  cout<<"\t\t\t| 6.search |\n";
  	  cout<<"\t\t\t| 7.sort  |\n";
  	  cout<<"\t\t\t| 8.quit  |\n";
  	  cout<<"\t\t\t ----------\n";
  	  do{cout<<"\n Vao cac lua chon:";
  	    cin>>choice;
  	    if(choice<1 || choice>8) cout<<"\n Khong hop le_hay vao lai\n";
  	   }while(choice<1 || choice>8);
  	  switch(choice)
  	  {case 1:{clrscr();input();};break;
  	   case 2:{clrscr();save();};break;
  	   case 3:{clrscr();list();};break;
  	   case 4:{clrscr();append();};break;
  	   case 5:{clrscr();edit();};break;
  	   case 6:{clrscr();search();};break;
  	   case 7:{clrscr();sort();};break;
  	  };
  	 }while(choice!=8);
  	};
     void aa::load()
     {FILE *fp;
      if((fp=fopen("khkt","r"))==NULL)
      {cout<<"\n Khong ton tai:\n";
  	exit(1);
      };
      fread(&ng[0].sl,sizeof(ng[0].sl),1,fp);
      fread(ng,sizeof ng,1,fp);
      fclose(fp);
     };
     void aa::save()
     {FILE *fp;
      if((fp=fopen("khkt","w"))==NULL)
      {cout<<"\n Khong ton tai file nay!\n";
  	exit(1);
      };
      fwrite(&ng[0].sl,sizeof ng[0].sl,1,fp);     // CHU Y N PHAI DUOC KHAI BAO LA BIEN;
      fwrite(ng,sizeof ng,1,fp);
      fclose(fp);
     };
     void aa::input()
     {int i=0;
  	char hoi;
      do{cout<<"\n Co nhap khong (y,n?)";
  	 cin>>hoi;
  	 if(hoi=='y' || hoi=='Y')
  	 {cout<<"\n Vao ten:";cin>>ng[i].ten;
  	  cout<<"\n Vao luong:";cin>>ng[i].lg;
  	  cout<<"\n Vao nam:";cin>>ng[i].ns;
  	 cout<<"\n Vao thang:";
  	 do
  	 {cin>>ng[i].ths;
  	 if(ng[i].ths<0 || ng[i].ths>12) cout<<"\n Khong thoa man-Hay vao lai\n";
  	 }while(ng[i].ths<0 || ng[i].ths>12);
  	 cout<<"\n Vao ngay:";
  	 if(ng[i].ths==1 || ng[i].ths==3 || ng[i].ths==5 || ng[i].ths==7 || ng[i].ths==8 || ng[i].ths==10)
  	 do{cin>>ng[i].ngs;
  	   if(ng[i].ngs<1 || ng[i].ngs>31) cout<<"\n Khong thoa man-Hay vao lai ngay\n";
  	  }while(ng[i].ngs<1 || ng[i].ngs>31);
  	 if(ng[i].ths==4 || ng[i].ths==6 || ng[i].ths==9 || ng[i].ths==11 || ng[i].ths==12)
  	 do{cin>>ng[i].ngs;
  	   if(ng[i].ngs<1 || ng[i].ngs>30) cout<<"\n Khong thoa man-Hay vao lai ngay\n";
  	  }while(ng[i].ngs<1 || ng[i].ngs>30);
  	 if(ng[i].ths==2)
  	 {if(ng[i].ns%4==0)
  	 do{cin>>ng[i].ngs;
  	   if(ng[i].ngs<1 || ng[i].ngs>29) cout<<"\n Khong thoa man-Hay vao lai ngay\n";
  	  }while(ng[i].ngs<1 || ng[i].ngs>29);
  	 if(ng[i].ns%4!=0)
  	 do{cin>>ng[i].ngs;
  	   if(ng[i].ngs<1 || ng[i].ngs>28) cout<<"\n Khong thoa man-Hay vao lai ngay\n";
  	  }while(ng[i].ngs<1 || ng[i].ngs>28);
  	 };
  	  i++;
  	 };
  	 }while(hoi!='n' && hoi!='N');
  	 for(int j=0;j<i+1;j++)
  	 ng[j].sl=i;
      };
      void aa::append()
     {load();
      int i=ng[0].sl;
  	char hoi;
      do{cout<<"\n Co them khong (y,n?)";
  	 cin>>hoi;
  	 if(hoi=='y' || hoi=='Y')
  	 {cout<<"\n Vao ten:";cin>>ng[i].ten;
  	  cout<<"\n Vao luong:";cin>>ng[i].lg;
  	  cout<<"\n Vao nam:";cin>>ng[i].ns;
  	 cout<<"\n Vao thang:";
  	 do
  	 {cin>>ng[i].ths;
  	 if(ng[i].ths<0 || ng[i].ths>12) cout<<"\n Khong thoa man-Hay vao lai\n";
  	 }while(ng[i].ths<0 || ng[i].ths>12);
  	 cout<<"\n Vao ngay:";
  	 if(ng[i].ths==1 || ng[i].ths==3 || ng[i].ths==5 || ng[i].ths==7 || ng[i].ths==8 || ng[i].ths==10)
  	 do{cin>>ng[i].ngs;
  	   if(ng[i].ngs<1 || ng[i].ngs>31) cout<<"\n Khong thoa man-Hay vao lai ngay\n";
  	  }while(ng[i].ngs<1 || ng[i].ngs>31);
  	 if(ng[i].ths==4 || ng[i].ths==6 || ng[i].ths==9 || ng[i].ths==11 || ng[i].ths==12)
  	 do{cin>>ng[i].ngs;
  	   if(ng[i].ngs<1 || ng[i].ngs>30) cout<<"\n Khong thoa man-Hay vao lai ngay\n";
  	  }while(ng[i].ngs<1 || ng[i].ngs>30);
  	 if(ng[i].ths==2)
  	 {if(ng[i].ns%4==0)
  	 do{cin>>ng[i].ngs;
  	   if(ng[i].ngs<1 || ng[i].ngs>29) cout<<"\n Khong thoa man-Hay vao lai ngay\n";
  	  }while(ng[i].ngs<1 || ng[i].ngs>29);
  	 if(ng[i].ns%4!=0)
  	 do{cin>>ng[i].ngs;
  	   if(ng[i].ngs<1 || ng[i].ngs>28) cout<<"\n Khong thoa man-Hay vao lai ngay\n";
  	  }while(ng[i].ngs<1 || ng[i].ngs>28);
  	 };
  	 i++;
  	 };
  	 }while(hoi!='n' && hoi!='N');
  	 for(int j=0;j<i+1;j++)
  	 ng[j].sl=i;
      };
  
      void aa::edit()
      {load();
  	int k;
  	char ten1[20];
  	cout<<"\n Vao ban ghi can sua chua:";cin>>k;
  	cout<<"\n Vao ten moi:";cin>>ten1;
  	for(int i=0;i<20;i++)
      {ng[k-1].ten[i]=ten1[i];
  	save();
  	}
     };
  
      void aa::search()
      {char ten1[20];
  	int found;
  	cout<<"\n Vao ten can tim:";
  	cin>>ten1;
  	load();
  	for(int i=0;i<ng[0].sl;i++)
  	if(!strcmp(ten1,ng[i].ten))
  	{display(i);
  	 found=1;
  	};
      if(found!=1) cout<<"\n Khong thay!";
     };
  
     void aa::sort()
     {load();
     clrscr();
      for(int i=0;i<ng[0].sl-1;i++)
      for(int j=i+1;j<ng[i].sl;j++)
      if(strcmp(ng[i].ten,ng[j].ten)>0)
      swap(ng[i],ng[j]);save();
     };
  
      void aa::list()
      {load();
  	for(int i=0;i<ng[0].sl;i++)
  	cout<<"\t"<<i+1<<"."<<ng[i].ten<<"\t"<<ng[i].ngs<<"/"<<ng[i].ths<<"/"<<ng[i].ns<<"\t"<<ng[i].lg<<"\n";
      };
     void aa::display(int i)
      {load();
  	cout<<"\t"<<i<<"."<<ng[i].ten<<"\t"<<ng[i].ngs<<"/"<<ng[i].ths<<"/"<<ng[i].ns<<"\t"<<ng[i].lg<<"\n";
      };
  
     main()
     {clrscr();
      cata *p;
      aa m(p);
      m.menu();
      getch();
      return 0;
      };
  Vui lòng đọc Nội quy trước khi gửi bài viết. Yêu cầu để code trong tag code
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Kevin Hoang : 14-01-2008 lúc 09:23 AM. Lý do: code vào tag

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  8 quit sao nó ko quit :| ??

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Nơi ở
  Tp.HCM
  Bài viết
  24

  Ngoại trừ nhập 1, thì mới chạy, còn lại thì bị out hết. Chọn 8 để quit thì lại không quit, phải nhấn thêm bất kỳ phím nào nữa mới chịu cho quit. Phần Input cũng có lỗi, bảo nhập tên, không có chế độ nhập chuỗi, hoặc không có chế độ kiểm soát lỗi khi nhập, nếu nhập mà có khoảng trắng, thì đụng phải vòng lặp chạy hoài không dừng.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  6

  Mình thấy chương trình của bạn rất hay
  Nhưng mình thấy một vài chỗ không ổn
  Ví dụ như chưa nhập được ký tự trắng

Các đề tài tương tự

 1. Các Mã Nguồn Mở Trên Môi Trường C++
  Gửi bởi trần trân trong diễn đàn Dự án & Source code VC++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 05-05-2015, 08:50 PM
 2. Tạo cây sống trên C# | Mã nguồn C#
  Gửi bởi dieucay555 trong diễn đàn Dự án & Source code C#, ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 11-11-2010, 11:30 PM
 3. Mã nguồn C | Đổi số thành chữ, đổi chữ thành số trên C
  Gửi bởi hoanganhdang trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-05-2009, 10:20 AM
 4. Bàn Luận Về Truyền Tham Biến Cho Hàm (jacking_nguyen)
  Gửi bởi jacking_nguyen1 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 13-02-2008, 06:14 PM
 5. phương pháp truyền tham biến cho hàm( jacking_nguyen)
  Gửi bởi jacking_nguyen1 trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 13-02-2008, 09:36 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn